รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010201956นายภูมิชาย ลมบัวแก้ว
2545010201949นายไชยณัฐ บริบูรณ์มุกข์
3545010201907นางสาวสนันตน์ภัสร์ วิริยรัต
4535010200140นางสาวณัฐณารินทร์ ศักรบุตร
5555010201161นางสาวภาวินี ประกิจ
6555010201492นายสุเมธ เมฆ
7545010201832นางสาวรัชณี มิตรน้อย
8545010201865นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์
9545010201873นางสาววรกัญญา ไชยสงค์
10545010201923นางสาวไปญา ไชยภัทรคุณเจริญ
11545010201931นางสาวอาทิตยา ธนู