รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565010201889นางสาวอรอนงค์ ศรียำ
2565010201871นางสาววรัญญา พ่วงบางโพ
3565010201863นางสาววริษา พินิจการ