รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051310258นางสาวพัชรา มุ่งงาม
2585051300127นางสาวจุฑามาส ศรีเฟื่องฟุ้ง
3585051300432นายจิระวัฒน์ ภาษีผล
4596051300264นายชาครีย์ สกุลพิมลรัตน์
5596051300736นายสรวิศ ช่วงยรรยง
6596051300603นางสาวสุทธิดา เงินเจริญ
7585051300168นางสาวชิดชนก เดชทองพงษ์
8585051300234นางสาวณัฐชา ปรางค์รัตน์
9585051300184นายญาณวัฒน์ อินทะไชย
10585051301018นางสาวยุวธิดา พึงพิมาย
11585051300507นายฐปกรณ์ กุลนรัตน์
12585051301570นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
13575051310226นางสาวธัญพร แซ่ฮั่น
14575051310242นางสาวกรกช ศรีประดิษฐ
15575051310440นางสาววิจิตรา งามดี
16575051310010นางสาวสุภาพร พวงเพชร
17565051301739นางสาวอรวรรณ บุญลับ
18565051301234นางสาววชิราภรณ์ บุญเยือง
19585051301810นางสาวธนยา หทัยสมิทธ์
20585051300358นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ์
21575051301985นางสาวนุชจรินทร์ นามโคตร
22575051300722นางสาวบุญธิตา ศิริจินดาพันธ์
23575051300672นางสาวน้ำทิพย์ พัตรภักดิ์
24575051301001นางสาวจิราภา เรืองเนาวรัตน์
25585051301885นายอรรนพ เตชะจงเจริญ
26585051301414นายสงกรานต์ จิวเหยียน
27585051300663นายพงศ์อรัญ เชี่ยวสมุทร
28585051300853นายปรินทร สำราญถิ่น
29585051301703นายวรัตถ์ พิบูลอุดมพรกุล
30585051301745นายธนวัฒน์ สวาทะสุข
31606051300196เธ™เธฒเธขธัชตะวัน ธนินท์วานิชกุล
32606051300170นายณัฐพล อ้นวงษา
33606051300048นางสาวเจนจิรา อินทร์ธิแสง
34606051300014นางสาวกรกนก สำราญพงษ์
35606051300519นางสาวพูนทวี บุญธานี
36606051300592นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห์
37606051300642นายนฤเดช ตั้งจิตต์ธรรม
38606051300626นางสาวสุภาพร แซ่หลี
39606051300063นางสาวฐาปนี มนขุนทด
40606051300535นางสาววณิดา แสงไวย์
41606051300543นายวัชรพล สาสนียธรรม
42606051300709นางสาวภัทรวีร์ หลิวชาญพิมพ์
43585051300499นางสาวชุติมา จันทร์มงคลทิพ
44585051300721นางสาวภัทรลภา คุ้มเรือน
45585051301299นายอำนาจ แก้วยก
46585051301349นายวีรภัทร จันทร์รัสมี
47585051301828นางสาวธนันชา ชัยชนะ