รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051600179นางสาวระพีพรรณ ทองกลิ่น
2566051600567นายอภิวัฒน์ ลัดกระทุ่ม
3545051600298นายตรีภพ เทียนประภา
4555051600776นายอัครัช โชควัฒนคุปต์
5555051700055นางสาวชลียา ถนอมกาย
6555051600255นางสาวพนิดา แสงสุวรรณ
7555051700303นางสาวภัทราภรณ์ ศรีกระจ่าง
8555051601063นางสาวพรพิมล ธรรมศิริ
9555051700279นางสาวณัฐพร จวนลูกบัว
10555051700527นางสาวรุ่งนภา สุนทรศิริมั่นคง
11555051601139นางสาววิริญา ดูเบย์
12555051700329นายภาสวร แพงศรี
13555051700550นายสุประวัติ ว่องระงับภัย
14555051700485นางสาวณัฐธิดา ปานสวน
15555051601261นางสาวปิยพร วิทยาประสิทธิ์
16556051610252นางสาวอัญชลี คำสนวน
17555051600677นายสรชัช กิตติกรวณิชย์
18576051600079นางสาวช่อผกา พาละหาด
19576051600202นางสาววัชรินทร์ อัศวภูมิ
20576051600145นายพิทยา ธีระราษฎร์
21576051600251นางสาวสุธาดา คำหอม
22576051600061นางสาวจุฑามณี สุดจิตต์
23576051600269นางสาวสุนารัฐ อยู่ญาติมาก
24576051600228นางสาวศรัญญา ศิลวงค์
25576051600442นายปรัชญา จำเริญศักดิ์ศรี
26576051600236นางสาวสมฤทัย นุ่มสำลี
27576051600475นางสาวกนกพร เจนไทยสงค์
28576051600301นายธวัชชัย แซ่เตีย
29576051600483นางสาวนริศรา เนตรแก้ว