รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1606051600389นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์
2585051604429นางสาวอภิญญา โชติมุข
3585051604213นางสาวพุธิตา ไกรเเจ่ม
4585051610061นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็ก
5585051600104นายเชษฐา จำปาเทศ
6585051610053นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญ
7575051700921นายสมชาติ ตรีสุวรรณ์
8585051600195นางสาวปิยพร ลายดุมชร
9585051604395นายสุธาวี พิกุลศรี
10585051610301นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดม
11585051600617นายอนาวิล อับดุลรอมาน
12585051610269นายปัญญารัตน์ ทองมหา
13585051604247นายภานุพงศ์ ฟูตระกูล
14585051604296นายยศพล พัชรศักดาธร
15585051604379นายนฤพัชร ธรรมกูล