รายชื่อผู้ที่���������������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050600097นางสาวจันทร์ญา ระวังชื่อ
2585050600386นายนาวี ดำเกิงธนันต์
3585050601087นายสมรัก ศรีบัวรินทร์
4585050601046นางสาวรุ้งตะวัน ทองเพลา
5585050601020นางสาวมนัสภร นันทฤทธิ์
6585050600378นายนันทกร เซี่ยงจง
7585050600840นางสาววัลภา เชื้อแสน
8585050600428นายประคุณ พิพัฒน์ทั้งสกุล