รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������ (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1589050400052นางสาวมัณฑนา คำทา
2579050400418นางสาวเอมิกา กูลเงิน
3579050400376นางสาวเมธินี วัฒนกุลชัย
4579050400392นายเอกสิทธิ์ บุญมั่น
5579050400186นางสาวสุฑามาศ เกิดเทพ
6589050400144นางสาวทักษพร เทพพรพิทักษ์
7589050400169นายภัทรินทร์ สุขสันต์
8589050400128นางสาวพิศุทธิดา ศรีนวล
9589050400151นางสาวพิชชาภา อาทรทีป