รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������ (���������������������) ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1539050200028นายจิรเมธ บุตรวัง
2549050200308นายเชาวน์ เวชกรณ์
3549050200324นางสาวชุติมา ชนะนิล
4549050200134นางสาวศศิกานต์ แสงมณี
5549050200225Mr.SIMBARASHE TAKAINGA
6539050200218นายวทัญญู กนกกาญจนากุล
7559050200059นายกฤต อินโท
8559050200083นายศุภเมธ ชอบประดิษฐ์
9559050200091นายมินศร พุกบางจาก
10559050200158นางสาวพัชรา คุ้มตรีทอง
11559050200190นายชนะพล เด่นจารุกูล
12559050200208นายรฐพล สุวรรณประสม
13549050200332นางสาวกัลญาณัฐ เทศจอ