รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������ (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1579050301087นายWANG SHENGFU
2589050300302นายธนวัฒน์ รัตนกวีศรีศิริ
3589050300757นางสาวFINA AGUSTINA
4589050300138นายนราวิชญ์ ใยไหม
5589050300104นางสาวชมพูนุท เจือจีน
6589050300401นางสาวนันทรา ชุณวิรัตน์
7589050300807นายศิวดล กันทอน
8589050300245นางสาวเยาวเรศ ตรีเหลา
9589050300039นางสาวโชติกา งามฉวี
10589050300518นางสาวพรประภา สุสะสินธุ์
11589050300534นางสาวพิชชุดา ทองพันชั่ง
12589050300088นางสาวยลรดา เวสกามา
13579050300857นายณัฐฐพล รุ่งเพ็ชรวิภาวดี
14579050300246นางสาวเบญจมาภรณ์ ชัยนุสิน
15589050300781นายBIMA YATNA ANUGERAH RAMADHANI
16589050300740นางสาวRAFIKA YUNI SAFITRI
17589050300732นางสาวFITRA DWI WULANDARI
18589050300187นางสาวลัดดาวัลย์ ฟักทอง
19589050300211นางสาวภูริชญา อยู่เวียงไชย
20589050300609นางสาวมลฤดี อารีย์วัฒนพงษ์
21589050300625นางสาวสุปรียา โท้เป๋า
22569050300841นายรัฐวิชญ์ ชัยธัญวิวัฒน์
23589050300773นายAHMAD HENDRIK
24589050300542นายภูมิ อุรุกิตติพงศ์
25589050300799นายYIFAN CHEN
26589050300260นายเชาวลิต แสงนวล