รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021400452นายปิยะพงษ์ ธิติชาคร
2585021400411นางสาวจีราวดี นพคุณ
3585021400494นางสาวมยุริน พิมทอง
4585021400296นางสาวรุจิรา รอไกรเพชร
5585021400254นางสาวปรียาวดี อภิสิทธิโรจน์
6585021400239นางสาวนภัสสร นามสง่า
7585021400205นายชินาธิป ศรีโนรินทร์
8585021400213นางสาวธันยพร อ่อนคำ
9585021400163นางสาวกรรณิกา พันธ์สุข
10585021400114นางสาวน้ำฝน ลายนารี
11585021400387นางสาวกมลรัตน์ บุญมา
12585021400395นางสาวจิตราพร หาญชาติ
13585021400403นางสาวจินต์จุฑา แป้นสุวรรณ
14575021400032นางสาวสุธิดา สุขเจริญ
15585021400353นางสาวหนึ่งฤทัย โมรมนตรี
16585021400536นางสาวศิริพิมพ์ ไพรเถื่อน
17585021400460นางสาวพรชนก ตาทอง
18585021400429นางสาวเจนจิรา สองสนิท
19585021400528นางสาววราภรณ์ ทวี
20585021400437นางสาวณัฐธิดา แก้วทิ้ง
21585021400379นางสาวอัญมณี โคขามลา
22585021400155นางสาวอริสรา เดชหาญ
23585021400445นางสาวทิพย์วดี วังทอง
24585021400486นางสาวพิชญ์สินี ปาลศรี
25585021400544นางสาวสุพัตรา ชมภูประเภท
26585021400247นางสาวประภาพร จันทนา
27585021400189นางสาวกัญญารัตน์ นิลอุบล
28585021400221นางสาวนพมาศ คงศิริศักดิ์