รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021600302นางสาวอัสมา เรวรรณ
2555021600013นางสาวกชกร วณิชย์วรางศ์กูล
3555021600310นางสาวกนิษฐา วัชรวิบูลย์ชัย
4555021600088นางสาวธนัฏฐา เทียนมณี
5555021600435นางสาวเวณิกา เบญจมภิญโญ
6555021600195นางสาววรรณพร นามไพร
7555021600294นายอภิวัฒน์ กุ่ยโห้
8555021600229นางสาวสิวานันท์ จิราวัฒน์สินทร
9555021600286นางสาวอภิญญา พิเมย
10555021600260นายอทิพัฒน์ รชตะภาคย์
11555021600039นางสาวกฤษสุดา ลิขิตจรรยากุล
12555021600161นางสาวเมริสา รอยส์
13555021600377นางสาวเบญจรัตน์ ถวิลหวัง
14555021600401นางสาวปรารถนา วงษ์สว่าง
15555021600575นางสาวลัทชา ทองดอนพุ่ม
16555021600526นางสาวนพรัตน์ พันธุ์สวัสดิ์
17555021600484นางสาวณภัทร ธนาเมธีกุล
18555021600609นายสรวัชร กิตติเสถียรศักดิ์
19555021600740นายชะเลงศักดิ์ ทาฟู
20555021600492นางสาวดารันตี ศรีมาวงศ์
21555021600534นางสาวนริศรา เจริญศิลป์
22555021600625นางสาวอิสสรา เกาะโพธิ์
23555021600476นางสาวฐิติรัตน์ กสิวัฒน์
24555021600450นางสาวกันยกาญจน์ รอดเจริญ
25555021600542นางสาวปิยะธิดา คำสุวรรณ
26555021600583นายวชิรวิทย์ กาญจนราณี
27555021600773นางสาวนริศรา ใสรัมย์
28555021600682นายธนวัฒน์ จันทรเศรษฐ
29555021600674นางสาวณัฐกุล ติวสูงเนิน
30555021600666นางสาวณัฏฐกานต์ อ่วมอำไพ
31555021600708นางสาวอิสริยา วุฒิประเสริฐ
32555021600567นายฟินดี้ ฤทธิ์บุญ
33555021600633นางสาวกมลวรรณ สกุลคู
34555021600518นายธัญวัช โสภิสเขื่อนขันธ์
35555021600757นางสาวโชติรส ชูจันทร์
36555021600765นางสาวณัฎฐาเนตร อริยะเสถียรกุล
37555021600856นางสาวอรชุดา ชันแสง
38555021600831นางสาวสาวิตรี ทุมทอง
39555021600815นางสาววัลภา ญาณสุทธิอนันต์
40555021600781นางสาวนลพรรณ งามทองประกาย
41555021600849นายสุวินัย อุดมเพ็ญ
42555021600864นายพงศกรณ์ สีนวน
43555021600880นายณรงค์ฤทธิ์ จิระวัฒนานันท์
44555021600823นายวิสิฐ ตั้งสถิตกุล
45555021600799นางสาวใบหยก ปุยอบ