รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021600366นางสาวจันจิรา ทาระผลา
2585021600408นางสาวรัตนา ขวัญคง
3585021600457นางสาวอัญชญา ธนาพรเกียรติกุล
4585021600184นางสาวณัฐนรี ไชยแสงราช
5585021600192นางสาวณิศา สิมาเลาเต่า
6585021600176นางสาวณัชชา วณิชชัยกิจ
7585021600325นางสาวศศินิภา พรมไทย
8585021600135นายวิทศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ
9585021600267นายวุฒิชัย ผ่องอำพล
10585021600465นางสาวสุทธิดา หล้าหิบ
11585021600119นายชนกันต์ กรรณิกา
12585021600127นางสาวธณัณณัฐ บรรพต
13585021600283นางสาวสุภิญญา วิเศษโชค
14585021600291นายอมรเทพ มีนาภา
15575021600102นายธนากร ช่างกลึง
16585021600234นางสาวไพจิตร สุขเจริญ
17585021600341นางสาวกาญจนา พวงมาลัย
18585021600424นางสาวสิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์
19585021600358นางสาวกานต์พิชา มาทองมาก
20585021600432นางสาวอภิญญา กิจบุญศรี
21585021600416นางสาววิภาวี พวงผกา
22585021600259นายวิชากร บุญเกื้อ
23575021600334นายธนายุทธ อรรถวุฒิเจริญ
24585021600093นางสาวรัตนาภรณ์ เจริญศรี
25575021600391นายธนกฤต ศรีวารี
26575021600219นางสาวกุลจิรา เอี่ยมสอาด
27585021600044นายณัฐวุฒิ วงศ์คล้ายพระจันทร์