รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061200580นางสาวสนิสรา นิสวงษ์
2585061200846นางสาวสุพรรษา แก้วสมบูรณ์
3585061200291นางสาวณัฐพร สันติวิภารัตน์
4585061200051นางสาวธนัญญา เตี้ยมจุมพล
5585061200671นางสาวสิริขวัญ มั่นเขต
6585061200572นางสาวอมรรัตน์ ขุนชัย
7585061200747นางสาวอโนชา อินทา
8585061200150นายเจตนัตว์ หอชัยรัตน์
9585061200754นางสาวอรัญญา ใจใส
10585061200648นางสาวศิรินญา ปะทีปะวณิช
11585061200069นายธรรศ ตำหนักโพธิ
12575061200334นายบัญชา จิตรหาญ
13575061200755นางสาวสิรินาถ สายเสมา
14575061200730นางสาวศิริชัชชา แก้วพะวงค์
15585061200119นางสาวกัญญารัตน์ ไทยเสน
16585061200226นางสาวนัฐสิมา แจ่มใส
17585061200853นายเอกราช วงศ์ทังสิริ
18585061200218นางสาวนฤนาท พุ่มนิคม
19585061200275นางสาวกาญจนา หอมทน
20585061200317นางสาวนรีรัตน์ อิงคนันทวารี
21585061200655นางสาวศิริลักษณ์ พานไธสง
22585061200663นายสมเกียรติ วงษ์ภักดี
23585061200689นางสาวสุกัญญา อ่อนน้อม
24585061200523นางสาวปาริยา อัศวสายวิรุณ
25585061200804นายพงศ์ชนก เผือดนอก
26585061200796นางสาวรัศม์ณิชา สุภาสกล
27585061200614นางสาวมณทกาญจน์ โลไธสง
28585061200267นางสาวภรภัทร ราชา
29585061200184นายชยานนท์ นันติ