รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020800540นายอานันต์ วังสุข
2525020801029นายฐิติรัตน์ เบญจาธิกุล
3555020800069นางสาวนิธิกานต์ เจนพุฒิพันธ์
4555020800200นางสาวปิยะวรรณ พรหโมปกรณ์
5555020800275นางสาวอารียา กุวังคดิลก
6555020800309นางสาวนลัทพร พูลปิติ
7555020800242นางสาววีนิตา ศรีวิไลฤทธิ์
8555020800291นายขจรเลิศ ฮกซุ่นเฮง
9555020800374นางสาวดาราพร อารีสง่าวงศ์
10555020800440นางสาววัลวิภา วิเศษสมบูรณ์
11555020800408นางสาวบุณยวีย์ พันธชัยวงศ์
12555020800341นายกิตติศักดิ์ พรสุขจันทรา
13555020800366นางสาวชุติมา สิงหะ
14555020800390นายธนพล ศรีทองน้อย
15555020800515นางสาวณัฐชานันท์ สาคร