รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585020800397นายชาคริต แย้มน้อยใหญ่
2585020800439นางสาวณัฐวดี นาคจุ้ย
3585020800496นางสาวปวรินทร์ ธนะบุญญาพร
4585020800884นางสาวปิยนันท์ ศรีสุวรรณ
5585020800975นายเอกดนัย โสฬศ
6585020800645นายวรภพ เลิศกิจจารักษ์
7585020800488นายประยุทธิ์ นิภา
8585020800967นางสาวอารยา เอี่ยมสอาด
9585020800207นายธีรภัทร กล้าธนกาญจน์
10585020800959นางสาวอภิชญา กู่สุดใจ
11585020800165นายธนกฤต ทรงกิจกรรชิต
12585020800827นางสาวอรสา โพธิ์สวรรค์
13585020800553นางสาวแพรพรรณ เทศสีหา
14585020800231นางสาวนัชชา สามวัง
15585020800546นายพีระพัฒน์ นพคุณ
16585020800280นางสาวเบญญาภา พวงปัญญา
17585020800744นางสาวสุวิตรี วงศ์โพธิ์
18585020800579นายภานุพงศ์ เขินอำนวย
19585020800637นางสาววรพรรณ อิบรอฮีม
20585020800652นางสาววรรณรดา วัฒพงพี
21585020800702นางสาวศิริลักษณ์ คูคีรีเขต
22585020800132นายณัฐพัชร ควรส่งเสริม
23575020800265นายภาณุพงศ์ เสร็จกิจ
24575020800042นางสาวพัสวี บัวดี
25575020800273นางสาวนชา เพชรดาวงค์
26575020800695นายธนะสิทธิ์ สีหวัฒน์ธนกุล
27585020800777นางสาวอทิตยา เอี่ยมขำ
28565020800464นายนิติรัฐ กิติสาธร
29585020800041นางสาวขวัญชนก ศรีสวัสดิ์
30585020800512นายพัชรพงค์ บำรุงชัยกุล
31585020800066นายจาตุรณ บุญเลิศ
32585020800413นางสาวณัฐฑริกา ราชวงค์
33585020800926นางสาวยุวดี ฉิ้นเตี้ยง
34585020800900นายไพศาล สาครสุคนธ์
35585020800181นายธิติ อารีย์
36585020800918นางสาวมุฑิตา พันธ์โณภาศ
37585020800835นางสาวอริสา จิตรเสรี
38585020800694นางสาวศิริธร อ่อนอินทร์
39585020800371นางสาวณัฏฐ์ศิร์รชา ธีรานนท์
40585020800108นางสาวณัฐชยา พิศุทธิ์โกมล
41585020800314นายปฏิพัทธ์ ปราณี
42585020800264นายบุณยโชค บุณฑริกสดใส
43585020800272นางสาวเบญจมาพร คงสวาสดิ์
44575020800059นายสรณะ เศรษฐเจริญสุข
45555020800218นางสาวพิชญ์สินี อนุวัตวิสิฐ
46585020800116นายณัฐนันท์ พุกคำ
47585020800850นายอานนท์ ภักดีใหม่
48585020800819นายอรรคพล แซ่โง้ว
49585020800710นางสาวศุภกานต์ สุขสุจริตพร
50585020800223นายนฤดม เลิศสมนาวิน
51585020800033นายกิตติภัทร์ เวียงแก้ว
52555020800267นายอัครวิชญ์ ชาวหงษา