รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060800174นายณฐรัช ชูรัชพบธนธร
2585060800232นางสาวพรพิมล อยู่ประเสริฐ
3585060800521นายมนัสนันท์ แก้วเกษการ
4585060800547นางสาวอุมาพร แสงคำ
5585060800711นางสาวสุพิพร สุขมงคล
6585060800620นายพิศาล เนื่องกระโทก
7585060800034นายนนทพัทธ์ ศรีกำเหนิด
8585060800042นางสาวนัฐฌา ปานศุภวงศ์
9585060800539นางสาวศรัญญา วิเวกวิน
10585060800075นางสาวคณิจศลักษณ์ วัชรปาณ
11575060800209นางสาวนริศรา ทองน้อย
12575060800548นางสาวรัฐธพร สุนทองห้าว
13575060800571นางสาวสาวิณี หิรัญวัฒนสุข
14575060800605นางสาวกัญญาภรณ์ ไชยต้นเชื้อ
15585060800117นางสาวขนิษฐา แสงแดง
16585060800091นางสาวณัฐกฤตา แสงกล้า
17585060800133นางสาวเขมิกา สุวรรณวุฒิวัฒน์
18585060800604นางสาวอนุษรา เมืองมูล
19585060800208นางสาวน้ำทิพย์ แตงงาม
20585060800661นางสาววรารักษ์ จตุรกุลมรกต
21585060800109นางสาวปวีณา นาสังข์
22585060800570นางสาวสโรชา พิลาบุตร
23585060800562นายวทัญญู สุจีรกุลกิจ
24585060800018นางสาวกษญาดา หนวดคำ
25575060800670นายสมปอง ซิ่วเกษร
26585060800281นางสาวปภาวดี ชาญสมอน
27585060800703นางสาวสุพิณญา คำภาบุตร
28585060800737นางสาวอรทัย วรรณดี