รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010300212นายกฤษดา ลิ้มตระกูล
2545010301772นางสาวสุภาวดี จงหาญ
3555010300039นางสาวกัลยรักษ์ ทองศิริ
4555010300047นางสาวกุลธิดา เพ็ชรกุล
5555010300070นางสาวจุฑารัตน์ สุขพันธ์
6555010300104นางสาวณัฐวรรณ ขวัญข้าว
7555010300138นางสาวธัญจิรา ซำเซ็น
8555010300146นางสาวธัญญารัตน์ ขำเมือง
9555010300187นางสาวนฤมล จันทร
10555010300195นางสาวนุชติยา ทานนท์
11555010300203นางสาวปณิตา คุณอนันต์กุล
12555010300229นางสาวขวัญชนก ศุภผล
13555010300252นางสาวจุฑามาศ บุญรอด
14555010300260นางสาวสุปรียา แซงคำสิงห์
15555010300286นางสาวกนกวรรณ มีศิริ
16555010300369นายกิตติพจน์ กิจขจรไชยกุล
17555010300385นางสาวเกศฎาภรณ์ พิยะ
18555010300393นางสาวขวัญชนก สุขสุเสียง
19555010300401นางสาวแคทรียา โต๊ะกีหมอลี
20555010300419นางสาวกัญญาภัทร ปุ๋ยน้อย
21555010300427นางสาวชณัฐชา มนัสชีวิน
22555010300443นางสาวชนาภา นิโครธานนท์
23555010300450นางสาวชรินทร วุ่นประโคน
24555010300468นายณพวรรษ ตรีสิทธิมากุล
25555010301755นางสาวฉฏา อิทธิวัฒนะ
26555010301763นางสาวฉัตรพร สุรปัญญาวุฒิ
27555010301771นางสาวชนิกานต์ ตรีรัตนพิพัฒน์
28555010301797นางสาวฐิติมา สุขดาษ
29555010301805นางสาวณัฐธิดา ศุขสมาน
30555010301813นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์วิล
31555010301821นายธนกฤต เจริญผล
32555010301839นางสาวธัญสมร คล้ายเคลื่อน
33555010301862นางสาวปรียาพร นัยเนตร
34555010301896นายพหุชัย วิภาอลงกต
35555010301045นายวีรพล ภู่พงษ์พาเจริญ
36555010301094นางสาวสวรส นาคเกษม
37555010301102นางสาวสาริณี นิพัทธกุศลศิล
38555010301128นางสาวสุกัญญา อนันต์
39555010301144นางสาวสุทินา เหล่ามณีกุล
40555010301151นางสาวสุพัตรา ขันตรีเรือง
41555010301169นางสาวสุพิชชา พึ่งสุข
42555010301219นางสาวอิษยา เลาหะพงษ์
43555010301227นางสาวรัตษพร รักษาพงศ์
44555010301235นางสาวสโรชา ซอเสียงดี
45555010301268นางสาวพัชสนันท์ มณีอารยะสกุล
46555010301276นางสาวลลิตา บุตรน้ำเพ็ชร
47555010301284นายลัทธพล ตังควณิชพงศ์
48555010301292นางสาววรรณนภา พูลสิน
49555010301342นายสกล พูลสวัสดิ์
50555010301375นางสาวสาริณี ตะพัง
51555010301409นางสาวสุธิดา เก่งนอก
52555010301433นายหัสเทพ เจียมจิตต์เกษม
53555010301441นางสาวอนุสรา สังข์ทอง
54555010301458นางสาวอภิชญา จันทรง
55555010301466นางสาวอัจจิมา ชำนาญปืน
56555010301474นางสาวอัจฉรา ลักษณะอัฐ
57555010301490นายอานนท์ ต่ายเสือ
58555010301508นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาวนา
59555010301581นางสาวสุนิษา สังข์ศาสตร์
60555010301599นางสาวสุรีย์ สายตา
61555010301607นางสาวสุรีรัตน์ แผ่นหิน
62555010301615นายอนุวัตร ผิวนวล
63555010301623นายอาร์ม มัดชุจัด
64555010301748นางสาวสุดารัตน์ เหนี่ยวพิพัฒน์
65555010301714นางสาววิลาสินี จั่นอาจ
66555010301698นางสาววรุณรัตน์ ธรรมพรวัฒนา
67555010301680นางสาววรางคณา เหมหงษา
68555010301672นางสาวรัตนวดี ทองทรัพย์
69555010301664นายรัตนชัย ชัยพรสันติกุล
70555010301649นายภูรินทร์ บุญชู
71555010301631นางสาวพัชรัตน์ แก้วน้อย
72555010301540นางสาวภัสรา พาพิจิตร
73555010301532นายภัทระ ดุรงค์พันธุ์
74555010301524นางสาวเพ็ญนภา กุยรัมย์
75555010301326นางสาวศกลวรรณ ขุนทิพย์มาก
76555010301003นางสาวเพชรรัตน์ เจิมแป้น
77555010300997นางสาวพัชรี ปลิวสูงเนิน
78555010300963นางสาวพรประภา เทศดี
79555010300955นางสาวพรนภา สุริยธรรมศักดิ์
80555010300930นางสาวปิยนันท์ ติคำรัมย์
81555010300914นางสาวปรียานุช รอดจริง
82555010300906นางสาวปรียา หะยะกุล
83555010300880นางสาวปภัสรา เสาร์แก้ว
84555010300864นางสาวนิรมล ทองปาน
85555010300823นางสาวนฤมล พันธ์โณภาศ
86555010300807นายธนัชย์ฤทธิ์ ประสิทธิไกร
87555010300799นางสาวทิพย์เบญจา ศิริมีชัย
88555010300773นายทรงพล แซ่ตั้ง
89555010300617นายภาณุวัฒน์ มาศถิตย์
90555010300609นางสาวภัทรวดี ศรีแป๊ะบัว
91555010300575นางสาวกษมณฑน์ โชติทรงนาม
92555010300567นายพงษ์พัฒน์ ราชกิจ
93555010300542นางสาวปวรา โมคกุล
94555010300526นางสาวปรีดาภรณ์ สุคนธ์สวรรค์
95545010300956นางสาวปารินทร์ โพธิ์ศรี
96545010300618นางสาวพิมพ์ชนก กันย์ธนวัฒน์
97515010300678นางสาวพนัชกร ไร่พิมาย
98545010300709นางสาววลีรัตน์ ตันติคชาภรณ์
99545010301665นายอดิศักดิ์ ศรีบพิธไพศาล
100555010300088นางสาวชมพูนุช ลุนคำ
101555010300591นายพัสกร เนตรรุ่งวัฒนา
102555010300724นางสาวดารารัตน์ ทองทนงศักดิ์
103555010300054นางสาวจริยาพร วัชรีบริรักษ์
104555010300120นายไตรรงค์ ลาวิน
105555010300237นางสาวจรัญญา รุ่งแสง
106555010300351นายกฤษฏ์ ประกอบดี
107555010301391นางสาวสุชาดา ดีล้วน
108555010301656นายโภคิน จันทาเทพ
109555010301789นางสาวฐิติกานต์ พยัฆเกรง
110555010301918นางสาวร่มฉัตร วิเชียรราช