รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010300879นางสาวนภสร ฮ้อเรืองเวทย์กิจ
2585010301364นางสาววชิราภรณ์ เถาว์ทิพย์
3585010301190นางสาวสิริดารา ชาวแปดริ้ว
4585010301273นางสาวอัญกร ภาคทวี
5585010300051นายเขมนันท์ ดาลาด
6585010301331นายยุรนันท์ นนทวรรธนะ
7585010300895นางสาวนัฐวรรณ กำเนิดมะไฟ
8585010301414นายอภิสิทธิ์ รุ่งศิริมงคลชัย
9585010300887นางสาวนลิน สุวัชราภิสิทธิ์
10585010301406นางสาวสิริทรัพย์ พังกุ่ย
11585010300689นางสาวเนตรชนก วงศ์เจริญ
12585010300903นางสาวบุญยรัตน์ รุ่งสิทธิชัย
13585010300630นางสาวผาสุข รังวรรณา
14585010301166นางสาวอาภารัตน์ เกษมวิลาศ
15585010301299นางสาวอาทิมา ชัยชวลิต
16585010301125นายสุรศักดิ์ นารีจันทร์
17585010301075นางสาวศิริขวัญ บัณฑิตกุล
18585010300721นางสาวธนาภรณ์ พิทักษ์พงษ์
19585010301174นางสาวอารียา กาญจน์ภัทร
20585010300788นางสาวปริชมน แสงเมือง
21585010300226นางสาวกมลชนก มีชัยสุวรรณ
22585010300333นางสาวทิพเนตร ปะระทัง
23585010300317นางสาวณภชนก นิธิธนสมบัติ
24585010301216นางสาวศิรประภา พ่อค้า
25585010301307นายอิศเรศ เมืองวัฒนะ
26585010300176นางสาวดวงใจ ใจดี
27585010301257นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์แก้ว
28585010300234นายเกียรติศักดิ์ ฆ้อนเที่ยงธรรม
29585010300028นางสาวกัญญารัตน์ เปลี่ยนประเสริฐ
30585010300531นางสาวนนฑ์ชนก เพ็ชรสุ่ม
31585010300564นายนำชัย คุ้มรักษ์
32585010300580นางสาวบุญศิริ เสือคำรณ
33585010301067นางสาวศศิญา ลือชัยเลิศสกุล
34585010300705นางสาวศิริภัทรา รุ่งรัชพันธ์
35585010300838นางสาววนิตดา คงใจ
36585010300242นางสาวขนิษฐา จารุวิภาต
37585010300796นางสาวภัทริกาญจน์ นามวงษ์
38575010301399นางสาวพรทิพา ตรีสิน
39575010301118นางสาวสินีนาฎ สิงหกุล
40585010300283นางสาวจุตินภา ศรีศุภชัยยา
41585010300366นางสาวชนัญญา บุญเหลี่ยม
42585010301117นางสาวสุนิสา เพิ่มชาติ
43575010301662นายปณชัย ปุณยเสรีวาณิชย์
44585010300374นางสาวชุติกาญจน์ นุธรรม
45585010301372นางสาววรรณธร พรมเล็ก
46585010300911นางสาวปลายฟ้า วงศ์ใจ
47585010300358นางสาวกานต์ธิดา มาถาวร
48585010300853นายธนดล เดชบำรุง
49565010300699นางสาวพลอยไพลิน สบายใจ
50585010301380นางสาววริศรา วศินานุรักษ์
51585010300861นางสาวนนรนีย์ เพ็ชร์ครุฑ
52585010300275นายจตุพงษ์ วัจนคุณอนันต์
53585010300937นางสาวภัทรา ประกอบสุพรรณ
54585010300408นางสาวณิชา ขัดโพธิ์
55585010300341นางสาวกนิษฐา ตัณฑ์กุลรัตน์
56585010300077นางสาวจุฑามาศ วงษาสาร
57585010300762นางสาวเบญจมาศ อักษรเสือ
58585010300150นางสาวณัฐนรี เอี่ยมอาษา
59585010301232นางสาวสวรส เดชาธรปัญญวัต
60585010300309นางสาวฐิตารีย์ เขียวพยับ
61585010300085นางสาวชนนิการต์ เทพกัน
62585010300606นางสาวปฤษฎี สุจินดานุพงศ์
63585010301281นายอาณัติชัย การินทร
64585010301224นายศุภกร คำนนท์
65585010300820นางสาวรัฏฐาภรณ์ เกียรติศักดิ์เสนีย์
66575010300367นางสาวณิรดา วัฒนะวิทย์
67585010301356นายวชิรพงศ์ สุริโยรัตนโนภาส
68585010300648นายภาวิต ขวัญยืน
69575010300227นางสาวดิสราภรณ์ เอียดชุม
70585010300523นายนครินทร์ จันทะสุวรรณ
71585010300267นายเควิน หว่อง
72585010301208นายวราวุธ วรสารนันท์