รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010800583นางสาวไอริณ อนูปกิจ
2545010800575นายอัษฎาวุธ มะเยาะ
3545010800492นายวัฒนา คชาชีวะ
4545010800401นายเจนณรงค์ ขวัญพิพัฒน์
5545010800120นางสาวธนนทิพย์ สุขล้อม
6545010800567นางสาวอลิษา เพ็งสะและ
7545010800484นางสาววริศรา นุ่มก่วน
8545010800070นางสาวกรรณิการ์ สุขจันทร์
9555010800020นายณรงค์ศักดิ์ ครองเพชร
10555010800160นายพงษ์ธร ดาวสุข
11555010800137นายถิรพงศ์ โรจนอมรชัย
12555010800087นางสาวเกวลิน แซ่จึง
13555010800152นางสาวธัญญลักษณ์ บุญวัน
14555010800228นางสาวไอศวรรย์ ทะนันไชย
15555010800111นางสาวเจริญศรี การุณ
16555010800699นางสาวรัตนากร อุ่นจันทึก
17555010800707นางสาวรุ่งนภา สาตสาร
18555010800319นายปิยยศ ตรีจิตรวัฒนากูล
19555010800376นางสาวกาญจนา คำโสภา
20555010800517นางสาวทักษพร พูลสำราญ
21555010800665นางสาวภูริชา คนึงสูง
22555010800293นางสาวศรีสุดา ศรีกิ้ม
23555010800277นางสาวภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์
24555010800400นางสาวขวัญณัฐ ดวงสุวรรณ
25555010800814นางสาวเสาวลักษณ์ ภูขุนทด
26555010800384นางสาวกาญจนี รำพรรณ์
27555010800269นางสาวเพ็ญนภา หนองคู
28555010800368นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นฤทัย
29555010800491นางสาวณัฐรดา ประสิทธิ์สุวรรณ
30555010800301นางสาวศิริภา เผือกกลางเมือง
31555010800343นางสาวกติกานต์ กระจ่างฤกษ์
32555010800350นางสาวกมลทิพย์ เอกบุรุษกุล
33555010800541นายนิรุตติ ดารารัศมี
34555010800574นางสาวบุญญาพร ง่วนจร
35555010800681นางสาวรัตนากร ลี้เกื้อกูล
36555010800723นางสาววชิราภรณ์ ใจบันทัด
37555010800616นางสาวพรเพ็ญ จำนงค์อาษา
38555010800731นางสาววรรณภา ทราธร
39555010800038นางสาวอรณิชา ศิริทรัพย์ภิญโญ
40555010800210นางสาวอิสริยา ลิมปนะเศรษฐ์
41555010800764นายสถาพร จิระบูรณ์
42555010800640นายพัทธนันท์ ฤทธิ์รายา