รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010800100นางสาวกุลนิษฐ์ สกุลมั่นคงสุข
2585010800290นางสาววัชรี อั้งดา
3585010800050นางสาวกุมภา ธนสิทธินันท์
4585010800183นางสาวนีรนุช พุ่มโพธิ์
5585010800191นางสาวปิยะลักษณ์ บัวฮองแสง
6585010800308นายวีระพล สาราณียะ
7585010800316นางสาวศิริลักษณ์ สระทองร้อย
8585010800233นางสาวภัทรสุดา อิรวดีกุล
9575010800549นายพิชิตชัย กนิษฐสุต
10575010800150นางสาวชุติกาญจน์ เม่นเผือก
11585010800142นายถิรวัฒน์ เชิดศรีชูเกียรติ
12585010800241นางสาวมีนารัตน์ เกตุสุริวงศ์
13585010800167นางสาวทิพยาภรณ์ คงมี
14585010800076นายอภิสิทธิ์ สุยะเวช
15585010800159นางสาวทาริกา นามเดช
16575010800473นายศรัทธา มูฮำหมัดอารี
17585010800019นายกรรัชต์ บุญแก้วสุข
18585010800399นางสาววัชรินทร์ พรวัฒนโยธิน