รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575051800010นายทีปกร อัจฉริยะประดิษฐ์
2575051800598นายหฤษฎ์ คงชุ่ม
3575051800564นางสาวนุสรา ผ่องปิยะสกุล
4575051800515นางสาวกัลยา จารุอริยานนท์
5575051800309นายฉัตรชัย กฤษดาประดิษฐ์
6575051800168นางสาวพัชราภรณ์ ปิดเปี่ยมกิจ
7575051800200นางสาวอมรรัตน์ รัตนวิเชียร
8575051800077นางสาวณัฐวีกานต์ วารินทรา
9575051800101นางสาวนริศรา หมื่นนรินทร์
10575051800127นางสาวปวีณา โพธิ์พุฒ
11575051800523นายโกเมนทร์ ตั้งจิตธนกุล
12585051800332นายอนุพนธ์ เทียนทอง
13596051800461นางสาวแอนนา เตยหอม
14596051800420นางสาวสิริลักษมี ยาวะโนภาส
15596051800396นางสาวสกุณา วัฒนกูล
16596051800370นายวุฒิวงศ์ เจียรกิตติกุล
17596051800313นางสาวมาริษา บุศรากรณ์
18596051800297นางสาวภัทราพร ทองเกตุ
19596051800289นายนิติพล ด้วงสีทอง
20596051800263นายธนพงษ์ วรรณมานะ
21596051800230นางสาวณภัทรา เอี่ยมสำอางค์
22596051800198นายกฤษฏา บางสวนหลวง
23596051800180นายกฤษขจร วงค์พุทธคำ
24596051800172นางสาวกรรณิการ์ รอดภัย
25596051800164นายมนัสวี พัฒชนะ
26596051800131นายอรรถพล ท้วมเจริญ
27596051800123นางสาวอทิติ ขาวสอาดธนาภา
28596051800099นายวุฒิพงษ์ ปาณชู
29596051800081นายวีระวัฒน์ เลาหบุตร
30596051800073นายรุ่งโรจน์ แซ่จึง
31596051800339นางสาววรรณวิสา ปราบแก้ว
32596051800362นายวีระยุทธ เหรียญทอง
33596051800438นางสาวอมรรัตน์ อยู่วัน
34596051800446นางสาวอริศรา การินทร
35575051800275นางสาวกนกวรรณ โหมดช้างใหญ่
36575051800333นางสาวชมพูณุช ไรเกษ