รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545051200925นายอภิวัฒน์ มะโนมัย
2545051200826นายสาโรจน์ หงส์ตริกาล
3545051200958นายธนวุฒิ วงศ์ชะอุ่ม
4535051200462นายชัชรินทร์ เทิดขวัญชัย
5535051200470นายณรงค์ พงษ์กิติวณิชกุล
6555051201104นางสาวอมรา ทองแก้ว
7555051201062นางสาวสมฤทัย ลือดารา
8555051200064นางสาวชัญญา อมรลีตระกูล
9555051200544นางสาวนภาภรณ์ สั้นทอง
10555051201039นางสาววรรณนิภา ทองสุข
11555051200056นายชวลิต อุตโม
12555051201088นางสาวสุนิศา ทวีฤทธิคุณชัย
13555051200114นางสาวทิพย์วรรณ หลานรอด
14555051200510นายธนพัฒน์ เวชวรเดชกุล
15555051201013นางสาวรมยกร จึงดำรงค์สมสุข
16555051200122นางสาวทิวาวรรณ สันเพชร
17555051200742นางสาวประวีณา โก๊ะเค้า
18555051200155นางสาวกรกช ธรรมพรสกุล
19555051200171นางสาวนิตยา สังข์วรรณะ
20555051201187นางสาววิชาดา สิงหนิยม
21555051200775นายพฤกษ์ ดำรงศักดิ์
22555051200189นางสาวกาญจนา โพธิ์ย้อย
23555051200684นางสาวนลิน พรหมลักษณ์
24555051201286นายอรรถวิทย์ หิตานุภาวพันธุ์
25555051200270นางสาวชลธิชา ชมเชย
26555051200304นายณัฐวัฒน์ ทองนิ่ม
27555051200676นายธีระ ชุนธีรสรรค์
28555051200205นายกิตติชัย สามพวงทอง
29555051200247นางสาวชฎาพร กองแก้ว
30555051201260นางสาวสุภาพร อยู่เกิด
31555051200718นางสาวนันต์สิญา เรืองจินดาภัสร์
32555051201401นายสุชน วิเศษสินธุ์
33555051201195นายวิสาขะ ปานอู
34555051200940นางสาวภาวิดา ตอวิเชียร
35555051201377นายวสุพล ไวยโภคี
36555051200395นางสาวเซ็งฮั้ว แซ่อึ้ง
37555051200429นายณัฐพล ธรรมบูรณวิทย์
38555051200445นางสาวดรินธร ภักดีวิทยากุล
39555051200858นางสาวนภัสนันท์ ไพรงาม
40555051200361นายกิตติพงษ์ นิลจักร์
41555051200478นายธัญสิทธิ์ เกียรติกุลธรรม
42555051201344นายรณกฤต ทวีชัยนฤมิตร
43555051200353นายกฤษฎา เจนจิตศิริ
44555051200916นายพันธวัช ไชยธวัช
45555051201369นางสาววนิดา เชื้อฉ่ำหลวง
46555051201427นางสาวอาภาพรรณ ตั้งสิริไพศาล
47555051200924นายพีรสิน ณรงค์วงศ์วัฒนา
48555051201419นายอภิศักดิ์ วงศ์เข็มเพชร
49555051200379นายคุณัชญ์ โสมย์เสาวคนธ์