รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545050900095นายธรรมิก ปั่นไสว
2545050900343นางสาวจรรจิรา กำลังมาก
3545050900210นางสาวรัษฎาภรณ์ หนูรอด
4545050900194นางสาวยุพันธ์ ผิวบาง
5555050900128นายขวัญชัย เนตรเอี่ยม
6555050900201นายณัฐชา นันทศักดิ์สุนทร
7545050900137นายปิยะนัส สีดาสน์
8555050900029นางสาวธิดา เอี่ยมสอาด
9555050900383นางสาวสิรินญา ทรัพย์พานิช
10555050900292นางสาวพิมพ์วิภา ดำรงรัตน์นุวงศ์
11555050900151นางสาวจินดารัตน์ ศรีโสภณ
12555050900581นางสาวสุวรียา ศุภโคตร
13555050900599นายอมรเทพ พฤทธิ์รัตนมณี
14555050900607นางสาวเกวลิน สมภักดี