รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061301388นายปรเมนทร์ สุขอันเลิศ
2585061300208นางสาวกชกร ระฆังทอง
3585061300430นางสาวณัฐนรี แซ่ตั้ง
4585061300356นางสาวเชษฐ์ธิดา สมบัติ
5585061301354นางสาวนิศากร พุทธคุณ
6585061300042นางสาวกมลวรรณ อุไรแข
7585061300083นายคณาวุฒิ จริยากาญจนา
8585061300091นางสาวชนากานต์ เชยวงษ์
9575061300944นายสุพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง
10575061301108นายปรีชาพล โพธิ์วัด
11575061300514นางสาวธัญมาศ หงษ์เวียงจันทร์
12585061301594นายสดายุ รัตนกร
13585061300570นางสาวพัชรินทร์ เสนาราช
14585061300240นางสาวกิตติยาภรณ์ สังฆธรรม
15585061300737นายมนัสวรรธ สมอุดร
16565061300333นายพันเลิศ สมบัติธนวัฒน์
17585061301610นางสาวอิสรีย์ อินโท
18585061301586นางสาววราภรณ์ อำนวย
19585061301560นายพรรวินท์ ทรัพย์มั่นคงสิน
20585061301552นางสาวปิยมาศ สระทองรอด
21585061301511นายชวลิต ศรีเดือน
22585061301503นางสาวเขมรินทร์ ทองอ่อน
23585061301495นางสาวขวัญเรือน ตั้งใจ
24585061301438นางสาวปิยฉัตร พิพัฒน์วรชัย
25585061301271นางสาวธารทิพย์ พัสดุรักษา
26585061301149นางสาวอรริยา บุญมี
27585061301123นายวรพล นิลารัตน์
28585061301016นางสาวสุมิตรา แก้วสา
29585061301008นางสาวสุพัตรา หงส์มาลา
30585061300976นายสหพร สุภิษะ
31585061300968นางสาวศิรดา ประดุมทรัพย์
32585061300794นางสาวณัฐพร แสงเงิน
33585061300778นางสาวรัชนก พิริยะกรการ
34585061300752นายยศธร อัศวถาวรเศรษฐ์
35585061300653นางสาวหทัยภัทร พฤกษา
36585061300646นางสาวสราลี แสงอนุศาสน์
37585061300638นางสาวศรุตา คงชัยภูมิ
38585061300588นางสาวภัทรชฎาพร มนัสพันธ์
39585061300562นางสาวพรรณวดี ประมวลความดี
40585061300539นายนพอนันต์ กิ่งไพบูลย์
41585061300489นางสาวธนาภรณ์ ไทยธรรม
42585061300455นางสาวทราย นิจิตร
43585061300422นางสาวณัฐณิชา เกิดโภคทรัพย์
44585061300414นายณัฐกานต์ ปานเพชร
45585061300232นายกิจเจริญ อุบลวัตร์
46585061300125นางสาวชลนที กันทานา
47585061300596นางสาวมินตรา ท้าวสันต์
48585061300620นายวุฒิรัฐ สังฆะศรี
49585061300679นางสาวปภาวรินท์ ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา
50585061300745นางสาวมัชฌิมา แก้วธนานนท์
51585061300893นายวุฒิ ปัดทานนท์
52585061300919นายศรัญ พูลเกษม
53585061301099นายอนุวัต ฟุ้งจันทึก
54585061301297นางสาวนงนุช ทีเจริญ
55585061301339นางสาวนฤมล ดำน้อย
56585061301529นางสาวเตือนใจ พรหมทา
57585061301537นางสาวทิพรดา สรรพ์เจริญ
58585061300067นางสาวกันต์กนิษ กันต์ไพเราะ
59585061300034นางสาวกชามาส อุ่มอยู่