รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010600421นางสาวทิพยา บุตรลักษณ์
2545010600314นางสาวหัทยา มากท้วม
3535010600158นางสาวพรพรรณ ผสมบุญ
4545010600371นางสาวกุลภรณ์ เหมือนเดช
5555010600156นางสาวรนินันท์ จันทวงษ์
6555010600099นายเบญจรงค์ ตุลย์วณิชโรจน์
7555010600149นางสาวยุวดี บุญบำรุง
8555010600164นางสาวรัศมี กองแก้ว
9555010600339นางสาวอำไพ รักษ์สกุลลี
10555010600354นางสาวณพรรณ ภิญโญภาวการ
11555010600115นางสาวพัชชุดา วังทอง
12555010600230นางสาวศุภาพิชญ์ สุขจะ
13555010600297นางสาวสุรัสวดี ฤทธิ์ทิตไกร
14555010600651นางสาวอภิรดี กิจสวัสดิ์
15555010600677นางสาวฉัตรลดา จรกา
16555010600503นางสาวเนตรนรินทร์ ลีลาด
17555010600594นางสาวรัตนาวดี แฝงพงษ์
18555010600560นางสาวพิมพ์พิชชา โชติพินิจ
19555010600461นางสาวธัญญา อ้นแสง
20555010600610นางสาวสมฤทัย บุญขันตินาถ
21555010600487นางสาวธิติมา พุทธา
22555010600388นางสาวกมลชนก บุญเจริญ
23555010600669นางสาวอัจฉรา รุ่งเจริญศรีชัย
24555010600537นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์
25555010600685นางสาวธารทิพย์ สุรัตนะมงคล
26555010600719นางสาวสุพาภรณ์ อ่วมสิน
27555010600735นางสาวอาภัสรา ตรังคสันต์
28555010600727นางสาวอวิกา สังข์เจริญ
29545010600330นางสาวเนตรนภา สรรพอาษา