รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010600641นางสาวพรกนก แหยมไทย
2585010600658นางสาวอภิรญา ตั้งใจประสาทพร
3585010600161นางสาวพรธิญา สว่างวัฒนารักษ์
4585010600294นางสาวสัจจพร พันธนาม
5585010600518นายประวิตร ตัณฑวุฑโฒ
6585010600377นางสาวขวัญตา จัดแจง
7585010600492นางสาวนิโลบล ทับจันทร์
8585010600476นางสาวนิรชา ศรีโฉมงาม
9585010600138นางสาวนัชชา ไชยราช
10585010600542นางสาวภาณุมาส จันทร
11585010600302นายสุทธิชัย นุชเกษม
12585010600401นางสาวกมลลักษณ์ ภูมี
13585010600534นางสาวพัชรมัย จันทร์นิมิตรศรี
14585010600591นางสาวสุชยา แก้วกนก
15585010600120นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง
16585010600625นางสาวอุสา คงพระจันทร์
17575010600337นางสาวสุจิตราภรณ์ เต็มเปี่ยม
18585010600435นางสาวชาริณี ปิ่นทอง
19585010600096นางสาวณัฐธิดา จั่นสกุล
20565010600528นางสาววรารัตน์ ลิ้มเจริญวิวัฒน์
21585010600526นางสาวเปรมวิลัย ไทยทวี
22585010600278นางสาวสกุลรัตน์ พุฒิพสุ