รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031601127นางสาวอุ้มบุญ มาลี
2545031600665นางสาววิภาดา จันทร์ดำ
3545031600541นางสาวนัยเนตร แหบคงเหล็ก
4545031600491นายนนทวัต เพ็ชรประสาน
5545031600277นายกฤษฎา จงภูมิใจ
6545031600194นายถนอมศักดิ์ พรหมเพชร
7545031600160นางสาวฐิติรัตน์ มะหูณี
8545031600129นางสาวจิราภรณ์ ประภาพรพิทักษ์
9545031600095นางสาวเกศราภรณ์ พรมดี
10545031601143นายเอกสุวัชร์ วิมลรัตน์ธราธร
11545031600996นายศุภฤกษ์ เข็มเพ็ชร
12545031600814นายภูธิป ชีรนรวนิชย์
13545031600764นายพีรวัชญ์ กันภัย
14545031600681นายวิสิฏฐ์ สาดสมบุญ
15545031600426นายธนภพ พ่วงท้วม
16545031600145นายชยธร พุฒทอง
17545031600236นางสาวธัญญาภรณ์ คำพันธ์
18545031601275นายนที นันทศีล
19545031600111นางสาวขวัญฤทัย คินาพิทย์
20535031601110นายอรรถพล สาลี
21535031600997นางสาวศตพร สนสมบัติ
22535031600062นายจิรวัฒน์ สุขศาลา
23535031600401นายณภัทร สร้อยครบุรี
24535031601219นางสาวนวรัตน์ หอมชิต
25535031600286นายขวัญชัย ศรีวนิชยอดชัย
26535031601177นายธีระวุฒิ อัศวเลิศสมจิต
27545031600624นางสาววนิดา อินทร์กำเหนิด
28545031600822นายมงคล เขียวตาด
29545031600905นางสาววันทนา สุกร
30545031600384นายณัฐพงษ์ ทองศรี
31535031600039นายกัณฑรัฏฐ์ สอนราช
32535031601185นายธีรุตม์ เจริญ
33535031600476นายตุลธร เกตุเรืองโรจน์
34535031600823นางสาวพรรณิภา โคตรศรี
35535031600443นายณัฐพงษ์ ล่ำสูง
36535031601250นางสาวศิริลักษณ์ พิทักษ์ชีพเจริญ
37535031600625นางสาวสมรวรรณ เชิดชู
38535031600963นางสาววิชิดา กู้ตระกูลเจริญ
39535031600468นายณัฐวุฒิ สวนศรี
40535031600252นายกิตตินันท์ สายแผลง
41535031600377นายชาญชัย มาดำ
42535031601136นางสาวอรัญญา อายุวงค์
43545031601242นายพลวัฒน์ คำบุญเกิด
44545031601234นายปิติ จรูญชาติ
45545031600707นายสุทธิพงษ์ ชอุ่นเกตุ
46545031600285นายกษิดิศ แสงศิลา
47545031601028นางสาวสิริประภา แตงพลอย
48545031600582นางสาวแพรวนภา กนขุนทด
49535031600195นางสาวกัญญารัตน์ เกณฑ์ขุนทด
50535031600229นางสาวกมลทิพย์ ดาด้วง
51535031600930นางสาววนิดา รจนาสม
52535031601227นายราชสิทธิ์ ธรรมะ
53535031600781นางสาวเบญจมาศ คำบุตรดี