รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585031600257นายราชพฤกษ์ รอดภัย
2585031600182นายชัยยศ กุหลาบเพ็ชร
3585031600067นางสาวเปรมฤดี แซ่ลี้
4585031600158นายสุรชัย แซ่จ๋าว
5585031600109นายนพกร รักบุญ
6575031600266นายสหชัย แพรกม่วง
7585031600265นายสิหราช จุมพล
8585031600224นายภัทรดล พลแดง
9545031600210นายธนภัทร เทียนธรรม
10585031600117นายบวรรัตน ศักดิ์อุดมขจร
11585031600232นายภิเษก ดีอยู่
12585031600083นายคณุตฆ์ แซ่ม้า
13585031600190นายญาณภัทร หิรัญผลานนท์