รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020900415นายปัณณวัฒน์ ตันบุญยืน
2545020900340นายธนาวิลล์ ปิ่นคล้าย
3545020900431นายพิพัฒน์พงษ์ ปูระเสนา
4555020900182นางสาวสุชาดา บุญมี
5545020900597นางสาวอัยรินทร์ นิธิชัยพจน์
6555020900158นางสาวศิรินญา มหาเมฆรื่นฤดี
7555020900174นายสมคิด สอนซื่อ
8555020900455นางสาวอรวรรณ แก้วรอด
9555020900539นางสาวภิชาณี ถาวรพยัคฆ์
10555020900554นางสาวสุชัญญา ทวี
11555020900117นายพงศธร ตะเภาพงษ์
12555020900075นางสาวนันทวัน ดินดี
13555020900059นางสาวตวงพร ไกรกระวี
14555020900133นางสาวเมธิศา โพธิ์ขำ
15555020900422นางสาวศิริวรรณ เชยขุนทด
16555020900281นางสาวกัลยา คงกะบิน
17555020900380นางสาวภัสรา เสือสืบพันธ์
18555020900497นายธนกฤต ชัยราช