รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586060300017นางสาวกรวรรณ คลังเจริญ
2586060300033นางสาวจิราวรรณ แสงพันธ์รุง
3586060300215นางสาวมัณฑนา ทับทิมดี
4577060301204นายอาทินันท์ ชัยยงยศ
5586060300108นางสาวธนพร เต็มหล้า
6577060301345นายศักดา หาญชนะ
7586060300165นางสาวปิยาพัชร ภู่สุวรรณ์
8577060300750นางสาวดวงกมล สุขปาน
9577060300719นางสาววิภารัตน์ ศรีแก้ว
10586060300264นางสาวสุวรรณี เลิกยาม
11586060300249นางสาวศุภมาส สุเตนัน
12586060300132นางสาวโบว์ วิวัฒนวรสิทธิ์
13586060300330นายมารุต สร้อยสุวรรณ
14586060300041นายฉัตรชัย วิไลวรรณ
15586060300322นายเอกวิทย์ เกตุพลทอง
16586060300058นายฉัตรชัย สีหงษา
17586060300306นางสาวอัจฉราพร ธนปิยานนท์
18577060300909นางสาววิริยาภรณ์ สุขใส
19577060300842นางสาวธัญกร บำรุงบ้าน
20577060301337นางสาววิลาวัณย์ วิรัชธนภัณฑ์
21577060301360นางสาวอารียา แตงหวาน
22577060300883นายพิพัฒน์ นาขามป้อม
23577060300354นางสาวกรรณิกา อันสอน
24577060300396นางสาวชนิภา เพ็งโพ
25577060300420นายณัฏฐชัย เกิดไกรชัยวัฒน์
26577060300388นางสาวชนนิกานต์ บัวสุข
27577060300818นางสาวณัฐนันท์ ศรีฉ่ำ
28577060300735นางสาวอภิญญา โพธิกุดสัย
29577060300784นางสาวทรรศิกา มะลิสอน
30577060300222นางสาวภัทราพร ภังคสังข์
31577060300792นางสาวธัญญา ศรีมงคล
32577060300289นางสาววิภาวดี อ้นเรืองศรี
33577060301261นางสาวนุสบา บุญโนนแต้
34577060300230นางสาวทิพรัตน์ วงค์หิรัญ
35577060301238นางสาวสุกัญญา ทาหาร
36577060301246นางสาวอารยา แอ้นชัยภูมิ
37577060301287นางสาวสุพัตรา มังกร
38576060300034นางสาวขนิษฐา เรืองวิเศษ
39577060300099นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา
40577060300727นางสาวปรัชญาภรณ์ ม่วงศิลป์
41577060301063นายสายชล สุขสมพืช
42577060300594นายพยุงเกียรติ อุระเพ็ญ
43586060300199นายภวัต ลครพล
44577060301055นางสาวสกุลรัตน์ พูลสุข
45577060301105นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี
46577060301147นางสาวสุวิมล นิทรัพย์
47577060300602นางสาวพรทิพย์ วามะเกตุ
48577060301071นางสาวสิริกุล เดือนใส
49577060301048นางสาวศุภรัตน์ กว้างขวาง
50577060301113นางสาวสุธากาล วันลี
51577060301295นางสาวลลิตา โอษฐ์จันทร์ศรี
52577060301303นางสาวบริญญา ภักดีวิทยากุล
53577060301311นางสาวสุจิตรา เชษฐสิงห์
54577060300800นางสาวมยุรฉัตร เช้าวันดี
55577060300313นางสาวพิชญา ลิ่มทองน้อย
56577060301154นางสาวอรนุช ปัดศรีแก้ว
57577060300545นางสาวนวลอนงค์ เกตุแก้ว
58577060300271นางสาวชนิกานต์ นิธิธนากุล
59577060301030นางสาวศิริรัตน์ แซ่หลี
60577060300669นางสาวยุพา จิตต์ชาตรี
61577060300644นายภาสกร เนตรทิพย์
62577060300073นายกีรติ ศักดิ์บูรณกุลชัย
63577060300131นางสาวชมพูนุท คำอิน
64577060300537นางสาวนราพร ชาติพุก
65577060300651นางสาวมิ่งขวัญ งามทวีทรัพย์
66576060300109นางสาวนัทนา กลั่นเกาตรวิทย์
67577060300180นางสาวตรีรัตน์ คำบุญมี
68586060300223นางสาววลีนุช พุทธรังษี
69586060300314นายเอกรินทร์ จำปาลวด
70586060300181นางสาวพรนภา แก้วหยก
71586060300272นางสาวเสาวภาคย์ ธาราโชตินันท์
72567060301163นางสาวสุณัฐญา วรรณชาติ
73586060300124นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
74577060300826นายณัฐภพ ศิริสาคร
75577060300370นางสาวชญาพร ลิ้มประเสริฐ
76577060300339นางสาวหัทยา จันทร
77577060300065นางสาวกาญจนา อุดมฉิมพลี
78577060300149นางสาวชลธิชา มาตย์ภูธร
79577060301162นายอรรถพล เถาน้อย
80577060300693นายวัชระ ม่วงเทศ
81577060300552นางสาวน้ำค้าง ไกรทอง
82577060301170นางสาวอรสุดา อุปจันทร์
83577060300057นางสาวกัญญณัฐ ทองจิตร์
84577060301279นางสาวณัฐวรรณ ฦาชา