รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040410087นายธวัชชัย แก้วเข้ม
2556040400054นายนฤเดช ทองอินทร์
3556040400120นายจักรพันธุ์ อุตมะ
4546040400287นายวีระพงษ์ สำรวมจิตร
5546040400170นายจตุพนธ์ แก้วดี
6546040400220นายธีรวัฒน์ คำรศ
7526040410148นายไสว สุทธิสล
8525040400083นายเชี่ยวรวี เชี่ยวพานิช
9525040400042นายโชติรวี เชี่ยวพานิช
10535040400272นายวัชรินทร์ ใจกลาง
11535040400215นายพานิช เกิดสุข
12535040400108นายภูริพัฒน์ ชาญเชี่ยว
13536040400312นายอรุณ ผิวอ่อนดี
14546040400139นายกลินธ์ คะชานันท์
15556040400278นายวรวุฒิ ศิริแวว
16546040400238นายบดินทร์ คนว่อง
17536040400106นายจิตรกร คำธิศรี
18546040410021นายจักรภพ พูลผล
19546040410088นายสมศักดิ์ ผาสุข
20546040400345นายกฤษณะ เทศโมลี
21556040400039นายณัฐพล พ่วงเจริญ
22556040410129นายภานุพันธ์ อินทร์กร่ำ
23556040400088นางสาวกรรณิกา ถูกหมาย
24556040400294นายวรายุทธ ปัฐกวี
25556040410053นายโชคนิมิต นิดพเนาว์
26556040410236นายเอกนรินทร์ สมัญญา
27556040410228นายอมเรศ กัมปา
28556040410186นายสันติภพ พิกุลหอม
29556040410152นายยศ แจ่มจันทร์
30566040400202นายไพศาล อินประจง
31566040400210นายภูวนัย จงดี
32555040301098นางสาวสุภาภรณ์ สีหานาม