รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585040400574นายจตุรชัย แท่นพุทธา
2575040300486นางสาวกุลธิดา เชื้อชาติ
3575040300098นางสาวจารุเนตร แสนสุข
4555040301114นายเสฎฐวุฒิ จโนภาส
5566040401093นายมัดฮาร์ฟาร์ แวหะมะ
6575040300908นายชัยรัฐ สิริรัตนตรัย
7575040300080นางสาวขวัญไพร จินดานิล
8575040300122นางสาวจุฑารัตน์ สารอด
9585040400640นายสรเภชญ แตงแจ้
10585040400582นายจักรพันธุ์ ชาระ
11585040400608นายชัชวาล พิพัฒสันตินุกูล
12585040400061นายธนภัทร ค้าสุวรรณ
13585040400384นายณรงค์ธัช เอกปัชชา
14585040400616นางสาวปนัดดา ไกรเวียง
15585040400509นายวิษณุกร ขอนบุญนาค
16585040400624นางสาวปรียา ดวงพลอย
17575040300759นายสานพงศ์ สินฉาย
18575040301005นายนิธิกร หงษ์สุวรรณ์
19575040301096นายวุฒิชัย วิเศษสิงห์
20566040400251นายเหรียญทอง วิสุทธิคุณ
21585040400194นายวัชรพงษ์ ปานดำ