รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545060510686นายอภิชัย หวานวาจา
2545060510819นายพงศธร พุ่มพวง
3555060501668นางสาวอนัญญา ไพรัมย์
4555060500025นางสาวกรรณิการ์ ชื่นเสลา
5555060500074นางสาวจิระพร สมชาย
6555060500082นางสาวจีราภา อ่อนคุ้ม
7555060500256นางสาวณัฐณิชา จิตรักมณีเลิศ
8555060500579นายภูริพรรณ ขิงเขียว
9555060500587นางสาวธนภรณ์ เซี่ยงหลิว
10555060500660นางสาวน้ำฝน ณ ตะกั่วทุ่ง
11555060500173นางสาวชลดา ทิพย์อักษร
12555060501148นางสาวรัตน์สุดา โพธิ์ขาว
13555060500223นางสาวฐิตาภา ปลอดอ่อน
14555060501726นางสาวอัจฉรา จันทร์สว่าง
15555060501510นายสาธิต ทองสุกงาม
16555060500124นางสาวฉัตรสุดา เรืองแหล่ม
17555060500033นางสาวกิตติยาณี ตันบุญเติม
18555060500132นางสาวฉันทิตา พัดใจดี
19555060500116นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทรสุวรรณ
20555060500215นางสาวฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์
21555060501213นางสาววิลาวรรณ สายแขก
22555060500652นางสาวณิฐชานันท์ พันธ์เจริญ
23555060500264นายเฉลิมพล ศิลป์วิไลเลิศ
24555060501759นายอานนทร์ ศรีตะวัน
25555060500108นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติทวีกูล
26555060501684นางสาวอนุสรา กันใจ
27555060501270นายอภินันท์ เวชเรืองพร
28555060500157นายเฉลิมพล เปี่ยมประยูร
29555060501023นางสาวพัทธ์ธีรา หมันหมิ่น
30555060501593นางสาวสุนิสา เหมือนสันเทียะ
31555060500728นางสาวพรธิดา สมเสือ
32555060500066นางสาวจันทิมา ศรีวัฒนชัย
33555060500181นายชาญชัย ตั้งจิตต์ภราดร
34555060501601นางสาวสุภาพร อังศรีพวง
35555060500249นางสาวณัฐชยา เปาลานวัฒน์
36555060501742นางสาวอำพร ยอดสุข
37555060500736นางสาวพรสวรรค์ แสงพันธ์
38555060500702นางสาวปารมี เหมทานนท์
39555060500561นายธนดล นยนะกวี
40555060500512นายณัฐพล อาษาวิเศษ
41555060500637นายนที อัครนทีกุล
42555060501627นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ
43555060500819นางสาวพลอย ตั้งวรกิจถาวร
44555060510065นางสาวบุณฤทธิ์ โยโพธิ์
45555060501197นางสาววาสนา พัดโบก
46555060500421นายชุติมันต์ เรือนมา
47555060500439นางสาวฐิติมา พงษ์สุภาพ
48555060500827นางสาวณัฐพรรณ รัตนรัตน์
49555060500835นายณัฐพล หล่อเลิศปรีชา
50555060501361นายพศิณ ปพณวิสิฏฐ์
51555060501932นางสาวสุวนันท์ วังงาม
52555060501965นายอธิศักดิ์ พันเกษราช
53555060502054นายอำนวยพร สังวัทยาย
54555060502310นางสาวสวรส โอฬารปราโมช
55555060501445นางสาวรักสิตา อรรถกวี
56555060501999นางสาวอรวรรณ นาคศิริ
57555060500744นายพลชัย ดีรอด
58555060501650นางสาวศศินัดดา ผิวเผือด
59555060501221นางสาวนวีณา รอดนิล
60555060501304นายปัณณวิชญ์ ถาวรกูล
61555060501635นายสุวิทย์ ชูเก็น
62555060500793นางสาวชลิตา มูฮัมมัด
63555060500983นางสาวพรสวรรค์ นำสุวรรณกิจกุล
64555060500850นางสาวธนพร พักแพง
65555060501395นางสาวพัทธวรรณ อรุณรังสีเวช
66555060501973นางสาวอรณี ทับทอง
67555060500298นางสาวกรกนก คำแก้ว
68555060500413นางสาวชุตินันท์ แสงสวัสดิ์
69555060501940นางสาวสุวรีย์ มหาวรรณศรี
70555060501957นางสาวสุวิภา ตั้งจิตต์ไพบูลย์
71555060500884นางสาวธนัญญา วงศ์วัชรินทร์
72555060501379นางสาวพัชรี วินทะไชย
73555060500355นายจักรินทร์ เอี่ยมสุขมงคล
74555060500397นางสาวชนม์นิภา โพธิ์ทอง
75555060501403นางสาวพิชานันท์ พรสินชัย
76555060502294นางสาวธัญนิชา สินธุฉาย
77555060501478นางสาววทันยา เสนคุณ
78555060500405นางสาวชิชารัตน์ ศรีใส
79555060501494นายศรัณย์ ศักดิ์บริบูรณ์
80555060502260นายศราวุธ เพชรนิล
81555060501437นางสาวรวีวรรณ ปัญญากาศ
82555060500843นายเติมพันธุ์ เอื้ออารี
83555060500959นางสาวปวีณา ประจิมพันธุ์
84555060500975นายปิติพันธ์ หาญพันธ์บุษกร
85555060500306นายธนินทรา เทพสาธร
86555060501890นายสุกฤษฏิ์ เทียนชัยทัศน์
87555060500447นายภาดา เส็งไธสง
88555060501924นางสาวสุทธิดา บุญมา
89555060500934นางสาวเนตรนภา อัศววงศ์อารยะ
90555060500363นางสาวจารุวรรณ วงศ์วัชรมงคล
91555060510131นางสาวจิตติมา พรหมเกิด
92555060500330นางสาวเกสุดา หนูแดง
93555060501916นางสาวสุดารัตน์ ชื่นสวัสดิ์
94555060510321นางสาวลดาวัลย์ สมส่งกุล
95555060510156นางสาวจีรวรรณ พูลสวัสดิ์
96555060501411นางสาวมณีนุช วิจิตสรัตน์
97555060502005นางสาวอรัชพร นพพนามาศ
98555060501429นางสาวมณีรัตน์ จักรชัย
99555060500371นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณะ
100555060502039นางสาวอัญมณี เจนวิทยะเวชกุล
101555060510313นางสาวรุ่งทิวา นาหลวง
102555060510446นางสาวอรพรรณ คำออน
103555060501460นางสาวรุ้ง โสรัจจ์
104555060500322นางสาวกานต์ จันทร์ศรี
105555060500314นางสาวกัญญารัตน์ ฤกษ์ดิถีพร
106555060500892นางสาวธนัตย์ ศรีนอก
107555060502328นายธนบวร อู่แสงทอง
108555060500348นายคุณานนต์ เปี่ยมผล
109555060510248นางสาวปิยนันท์ อันสนธิ์
110555060500389นายอนามิกา มนุษย์ชาติ
111555060501387นางสาวพัชรียา มณีจักร
112555060501882นางสาวสิริลักษณ์ พานุช
113555060500991นางสาวยุคลธร แซ่โซว
114555060502047นายอานันท์ แตงอ่อน
115555060501981นางสาวอรวรรณ จากน่าน
116555060501452นางสาวรัตน์ศรินทร์ บุตรเมฆ
117555060500900นายธีรวัฒน์ สุริสระพันธ์
118555060502369นางสาวปภาวี พีชาตะนันท์
119555060500918นางสาวนันทวัน สัพพวิญญู
120555060510487นางสาวดรัลรัตน์ เขมญาณ
121555060510495นางสาวมณฑิตา หลินธารา
122555060502351นางสาวสุกัญญา ศรทอง
123555060502344นายสมโชค อุนบูรณะวรรณ
124555060510370นายสมาน เอื้อสวัสดิ์
125555060510479นางสาวเอมพิกา จันต๊ะหอม
126555060510263นางสาวพรอุมา วงศ์วิวัฒน์
127555060510172นางสาวชนิดาภา คล้ายสมัย
128555060502336นางสาวศรัณย์พร ชุมภู
129555060502393นางสาวนฤมล ชาติชนะ
130555060502427นางสาวพลอย อุเทศนันทน์
131555060510396นายสิฐิกร เจียมรังสรรค์
132555060502385นายณัฐพล อดิเรกวุฒิกุล
133555060502443นางสาวสุพัตรา คาน
134555060510511นายนัฐกานต์ ดีแจ่ม
135555060502468นายอภิชาติ บุญปก
136555060502476นายพีรวัฒน์ แพณุวรรณ
137555060502435นางสาวอุรัสยา กุลวงษ์
138576060500674นางสาววันวิสา จิตบวรรัศมี
139576060500310นายนที ผาสุข
140576060500120นางสาวจุฑารัตน์ ไกรทอง
141576060500039นายกรกช ขำสว่าง
142576060500153นางสาวชนิตา คำอ่วน
143576060500179นางสาวชัชนก ศรีสุข
144576060500260นางสาวดวงกมล รักเทพ
145576060500302นายนที ตำแอ
146576060500351นางสาวนิภาพร อินทสังข์
147576060500369นายนิมิตร แซ่โง้ว
148576060500393นางสาวปภัสรา เนตรเกื้อกิจ
149576060500583นางสาวมะลิ วรรณโภคา
150576060500658นางสาวรัชนีกร ติบรรเทิง
151576060500666นายวัชรนนท์ คำชุมภู
152576060500724นางสาวศิริธร อินผูก
153576060500757นายศิวกร ฟองหิรัญรัตน์
154576060500864นางสาวสุภาภรณ์ สาเสนา
155576060500807นางสาวสุกัญญา แก้วมุกดา
156576060500815นางสาวสุกัญญา วงษ์ลา
157576060500138นางสาวจุฬารัตน์ ศรีส่ง
158576060500294นางสาวธัญญาเรศ พุธทจันทร์
159576060500062นายจักรพันธ์ สัตยวงค์
160576060500799นางสาวสาวิณี อ่วมบุตร
161576060500344นางสาวน้ำทิพย์ กันทะกาลัง
162576060500880นางสาวอัมพิกา สุมา
163576060500617นางสาวเมธารินทร์ อ่ำโมง
164576060500203นางสาวชุรีพร บุญยะวรรณ
165576060500898นายอานุรักษ์ จุ้ยเจริญ
166576060500336นางสาวนาตยา จันทนะ
167576060500542นางสาวพรรนภา ตั้งศิริเสียร
168576060500765นางสาวศุทรา นิธิบวรกุล
169576060500773นายศุภณัฐ เกิดไพบูลย์
170576060500575นายภูวพัท จันทร์ปรุง
171576060500559นางสาวภาณุมาศ ใยเผือก
172576060500567นายภาณุวัฒน์ ทิพย์ภักดี
173576060500641นางสาวรัชนี ป้องแก้วน้อย
174576060500252นายณัฐวุฒิ จันทร์จู
175576060500625นางสาวเมธินี สุพล
176576060500682นางสาววันวิสา ศรีชามก
177576060500633นางสาวยุพา วงษ์ครุฑ
178576060500377นางสาวนิโลบล ศรีโสภา
179576060500146นางสาวชนัฎดา จำเนียร
180576060500047นายกฤษณะ ใจบุญ
181576060500286นางสาวธัญญลักษณ์ อังศุชัยกิจ
182576060500732นางสาวศิรินภา ชำนิธุระกิจ
183576060500021นางสาวกมลชนก อินทร์ขวาง
184576060500849นางสาวสุพัตรา พลพวก
185576060500237นายณรงค์ชัย นุชบ้านป่า
186576060500229นางสาวฐิติรัตน์ เกตุสุทธิ์
187576060500104นางสาวจิราพร เพ็งหมู
188576060500195นางสาวชาวดี สมบัติพูนผล
189555060501122นางสาวยุวดี ศรีเนตร
190576060500823นายทินภัทร ยอนสุข
191525060502883นายพงศ์ระวี อมรอรรถวิทย์
192555060500645นางสาวนภาพร อินทร์แขก
193555060500868นางสาวธนภรณ์ สำราญพงษ์
194555060500942นางสาวปภัสรา ธุวะคำ