รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060511045นางสาวสุพิชญา นรดี
2585060500824นายธนรักษ์ โสมประเสริฐ
3585060510963นายสถาพร เคนประครอง
4585060511151นางสาวอรัญญา คชรัตน์
5585060510872นายไรวินทร์ ฐิติพัชร์สาคร
6585060500923นางสาวธัญสินี สุดพลับ
7606060500505นายอัษฎา เมฆประดับ
8585060510542นางสาวอาริยา จินดาวิภูษิต
9585060500626นายธนพล สุขสบาย
10585060500097นายจักกชัย จันสีนาค
11585060510120นายชานน นิราศประชากุล
12585060501723นายอุกฤษฏ์ งามประเสริฐสุข
13585060510609นายวิศรุต วรวัฒน์วรกุล
14585060501780นายสรพจน์ ช่อสกุล
15585060501343นางสาวรติชา คอนเอม
16585060501368นางสาวรัฐฐาน์ เรืองพรทวีสิน
17585060501137นางสาวภาณุมาศ แก้วผ่อง
18606060500182นายธนัส มือแหละ
19585060500865นายนนทกร เวณุจันทร์
20585060500543นายณัฏฐากร โสภา
21606060500224นางสาวธิดาสวรรค์ จันทต๊ะไชยวงค์
22606060500356นางสาววนิศรา พูลคล้าย
23606060500588นางสาวสุปรียา ถาวรรักษ์
24606060500026นางสาวกมลวรรณ ชมภู
25606060500273นายปฏิภาน อิ่นเเก้วเครือ
26606060500281นางสาวปัทมา บุญทรัพย์
27606060500455นางสาวสุพรรษา จตุเทน
28606060500232นายธีรพัทธ์ อยู่กุญชร
29606060500513นางสาวโชติกา สุพรรณเนียม
30606060500570นางสาวชนัญชิดา สื่อสาร
31606060500554นางสาวทัศน์วรรณ ทองดี
32606060500539นางสาวเสาวรส จันทร์ภิรมย์
33606060500521นางสาวพรชิตา ผาคำ
34606060500331นางสาวเพ็ญนภา พันธ์ประยูร
35606060500364นางสาววริศรา ขาวสมบูรณ์
36606060500174นางสาวณัฐฐา ธัญญาวินิชกุล
37606060500125นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วดำ
38606060500497นายอนุวัฒน์ ดีสมประสงค์
39606060500422นายศิริมงคล แสนยากุล
40606060500406นายศรายุทธ เทศรุ่งเรือง
41606060500059นางสาวกัญจน์ภรณ์ อุ่นพิกุล
42606060500042นายกฤษดา ปานศิริ
43606060500018นางสาวกนกวรรณ กมลทิพย์ตะวัน
44606060500315นางสาวพิมพ์พิศา วาทีมงคลเลิศ
45606060500141นายชวกร ดอนสกุล
46606060500489นายอธิภู วิมลรัชตาภรณ์
47606060500265นายนิติพล รอดปลื้ม
48606060500414นางสาวศิริกานต์ จันทร์สวัสดิ์
49606060500034นายกฤษฎา สุวรรณกลาง
50606060500448นางสาวสุกัญญา สงขำ
51606060500166นางสาวณัฐชยานี แซ่โก
52585060500808นางสาวทิพรัตน์ โพธิทอง
53585060500212นางสาวชลิดา ชวนสกุล
54585060510807นางสาวพรทิพย์ จินดาจามร
55585060511169นางสาวอินทิรา สถิตธรรมโชติ
56585060511243นางสาวบุญจิรา ลุณนู
57585060511326นางสาวปาริฉัตร คงบวรเกียรติ
58585060510260นางสาวกชกร ประภามณฑล
59585060510898นางสาววริศรา อุดมพรธนกิจ
60585060511110นางสาวอภิชญา คงดี
61585060501103นางสาวพัฒชิราภรณ์ แก้วสกุล
62606060500323นายพิษณุ ขันทะบัว
63606060500299นางสาวพรธีรา บุญคง
64595060510756นางสาวนันทวัน วงศ์จินดาศักดิ์
65585060501640นางสาวสุภาพร เลิกบางพลัด
66585060501228นางสาววริศรา เขียวครื้น
67585060501806นายสรัช ทองงาม
68585060501855นางสาวอภิสรา สิทธิเดชดำเกิง
69585060501525นายศุภักษร หินแก้ว
70585060500287นางสาวคณิตา จุมพรม
71585060501301นายพัสกร เงินเจริญ
72585060510682นายสิรวิชญ์ เกียรติอธิวงศ์
73585060500774นางสาวนัทธมน พลอยไทย
74585060501897นางสาวเอมอร ไฝดง
75585060501145นางสาวมธุมาส ดวงใจ
76585060501673นางสาวอรจิรา พิลารึก
77585060510112นางสาวชฏา ภูธรรมมา
78585060510666นางสาวศุภรัสมิ์ รอดจากทุกข์
79585060500857นางสาวนงนภัส โพธิกิตติเจริญ
80585060500550นางสาวณุชฎา ช่างเรือ
81585060501277นางสาวมิตรา สีลาเลา
82585060501178นางสาวรัตณาภรณ์ หอมจันทร์
83585060501517นายศุภนนท์ ทวีกาญจน์
84585060501541นายสัณหพล คุณตะโนด
85585060510518นางสาวปันชนก ศรีพิทักษ์
86585060510534นายสุภัทธ์พงษ์ อิ่มปาด
87585060501186นางสาวรุ่งทิพย์ ธนาภรณ์สิน
88585060501681นางสาวอรอนงค์ ตาลประเสริฐ
89585060510930นางสาวศุภนิดา สุขสำราญ
90585060510237นางสาวปานทิพย์ พลยศ
91585060510583นางสาวลักษณ์ประภา ชิดชมนาด
92585060510740นายอลงศักดิ์ โทชัยภูมิ
93585060500337นางสาวโชคพร อักษร
94585060500394นางสาวณัฏฐธิดา อุบลมณี
95585060500915นางสาวปาณภัช ทองสิงห์
96585060501798นายสรวิชญ์ ธรรมสุนทรี
97585060500352นายฐิติพงศ์ ภาสประเสริฐทรง
98585060500667นายนรินทร์ ชามาตร์
99585060500766นางสาวณัฐมล แม่นปืน
100585060511417นายอรุณเจริญ นาคเนียม
101585060501822นางสาวสิริลักษณ์ สุขศรีทอง
102585060510567นางสาวมะลิวรรณ รัตนพันธุ์
103
104585060510997นางสาวสินทรัพย์ เหล่าศรี
105585060501012นางสาวบุญศิริ เล็กบางพงศ์
106585060500386นายณรงค์ฤทธิ์ สุขเกษม
107585060511060นางสาวสุวรรณา ฟูมีสอง
108585060511177นางสาวนภัสสร สีลาน
109585060501566นางสาวสิริรัตน์ เรืองโรจน์วิริยา
110585060501574นางสาวสิรีธร มอบจัน
111585060510351นางสาวชนากาญจน์ เอกชัยพินิจ
112585060511011นางสาวสุธาทิพย์ จุลนิน
113585060500675นางสาวนัฐฐา ล้นเหลือ
114585060511409นางสาวเยาวลักษณ์ ทรัพย์พัฒนา
115585060500253นายฐปกรณ์ สระบุรินทร์
116585060501459นายสุรเชษฐ์ อ่องสุขสัน
117585060511425นางสาวอสมาภรณ์ มีทอง
118585060511391นายกิตติภักดิ์ สุทธิประภา
119585060511383นางสาวกาญจนา รุ่งรักสกุล
120585060500907นางสาวเบญญา มุสิกะ
121585060501194นางสาวรุ่งอรุณ แสงกล้า
122585060510948นายศุภพล หนูหนัน
123585060510732นางสาวอรศศิร์ นุชแผน
124585060500147นายจิราธร บัวนาค
125585060511128นางสาวอภิชญา ซีมาการ
126585060500717นางสาวเนติมาภรณ์ ชิวค้า
127585060500600นายทศพล เพชรเชนทร์
128585060510765นายเชษฐา กล้าหาญ
129585060500378นางสาวณภษร หวังภุชเคนทร์
130585060511029นางสาวสุธาวัลย์ ชาวป่า
131585060511078นายเสริมศักดิ์ สุรียรัตนวณิชย์
132585060510773นายพงศธร แจ่มอุดม
133585060510815นายพรมงคล ก.จันทราภานนท์
134585060500204นางสาวชมพูนุท ผิวสวย
135585060500170นายเจษฎา พิมประดิษฐ์
136585060500873นายนนทวัฒน์ ภู่ไพบูลย์
137585060501889นางสาวอุทุมพร แสนบุญส่ง
138585060500741นางสาวบุญรัตน์ บรรดาลทรง
139585060501061นางสาวปวีณา เลาะเมาะ
140585060500527นางสาวณัฏฐ์นรี บุนนาค
141585060500733นางสาวบัณฑิตา อนันตนานนท์
142606060500430นายสิทธิพงษ์ ศรีวิชัย
143606060500190นางสาวธัญชนก จันทร์สีนาค
144606060500216นางสาวธันย์ชนก อ้นแดง
145606060500380นายวีรชาติ สุนทรวัฒน์
146585060511367นายปราโมทย์ ยุทธชนะ
147585060511359นางสาวชลชญา ศรีเมือง
148585060500360นางสาวฐิติมา ดิสนีเวทย์
149585060501913นางสาววิภวานี หะทัยธรรม
150585060510484นายธนากร ลิ้มรทีพงษ์
151585060510096นางสาวจินดารัตน์ บุตรหมัน
152585060501947นางสาวชินาภา มณีวงษ์
153585060501905นายธีรภัทร ธนาดลพิพัฒน์
154585060501871นางสาวอาภาภรณ์ สุดใจรักษ์
155585060501814นายสิทธิพงษ์ สิงห์ทอง
156585060501764นายเมธาศิษฐ์ ธนจรัสศิริสุข
157585060501756นางสาวมิรันตรี ศรีสุวรรณ์
158585060501715นางสาวอาริยา อรุณวัฒนา
159585060501707นายอานนท์ เกลาชู
160585060501632นางสาวสุพัตรา นองละแม
161585060501616นางสาวสุนิตา รักนาประเสริฐ
162585060501558นายสิริ อัศวะธิดากร
163585060501434นายธีระยุทธ อุดมพืช
164585060501426นายศุภชัย แฝงสมศรี
165585060501418นางสาววีราภรณ์ เทียนวงศ์
166585060501392นางสาววันวิสา พรพิชิตโชคชัย
167585060501335นายภานุพงศ์ ภาคีทรง
168585060501087นางสาวพรรณพิศุทธ์ สร้อยพรรณา
169585060501020นางสาวเบญจกาญจน์ รัตนะ
170585060500899นางสาวเบญจวรรณ พรหมสวัสดิ์
171585060500782นายพุฒิชัย เลิศปรีชาภักดี
172585060500519นางสาวณภัทรพร พลายจันทร์
173585060500410นายณัฐวุฒิ วงษ์พิพัฒน์พงษ์
174585060500402นายณัฐพล ปัญญาไชย
175585060500345นายฐนันปกรณ์ ปานพรหม
176585060500279นางสาวเขมพิมล ธนะสิริ
177585060500246นางสาวเฌอมาน พุ่มพันธุ์
178585060500220นางสาวชโลทร พงษ์อุดมปัญญา
179585060500188นายชมบุญ กริชชไมภัค
180585060500154นางสาวจุฑามาศ กาชัย
181585060500113นางสาวจารุภัทร ห้วยทราย
182585060500055นายกิตติศักดิ์ มุ่งหมาย
183585060500030นายกษิดิส มีวงศ์
184585060500014นางสาวกนกพร คูคำ
185585060500048นายกันทร เขียวคราม
186585060500832นางสาวธนวรรณ ว่องส่งสาร
187585060501772นางสาวสิทธิวดี เฮงพลอย
188606060500547นางสาวอัฐฉราพร ทับทอง
189606060500398นายศรศมน ไชยวรรณ์
190606060500372นางสาววิภาดา รอดเที่ยงธรรม
191606060500307นางสาวพิชญาดา ศรีสุธรรม
192606060500257นายนลธวัช จันรุณ
193606060500240นายนนทกานต์ สุขสถิตย์
194606060500158นายชีระวิทย์ อำนวยสุขศิริชัย
195606060500133นางสาวชนิสรา ใจสุง
196606060500117นางสาวจารุวรรณ มั่นคง
197606060500091นางสาวกุลธิดา จาดคำ
198606060500067นายกันตพงศ์ ภาดี
199595060510947นายพงศกร เศรษฐบุตร