รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585050700335นายณัฐพล เมฆดี
2585050700590นายพงศธร หวังธาตวากร
3585050700459นายวรณัฐ ภู่นภานนท์
4585050700418นายพิชญ์ วงศ์สามารถ
5585050700079นางสาวดวงกมล เผือดผ่อง
6585050700228นางสาวอิสราภรณ์ บุญอินทร์
7585050700053นางสาวชุลีพร แสงระวี
8575050700617นางสาวอรุณศิริ จรูญแสง
9585050700269นางสาวอรวรรณ ให้วงศ์กูล
10585050700145นางสาวเปรมกมล ฤทธิ์สุข
11575050700088นายพุฒิพล เลิศปรีชาภักดี
12585050700608นางสาวสุรัญญา แสงทับ