รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585060900313นางสาวณัฐวรรณ จอนขุน
2585060900842นางสาวนริศา โนนศรี
3585060900891นายเอกศิษฎ์ ไชยกุลชื่นสกุล
4585060900305นางสาวณัฐทาริกา ตันติวงศ์วิโรจน์
5585060900131นางสาวกมลวรรณ เทพอวยชัย
6585060900057นายณัฐพงษ์ ยอดสง่า
7585060900727นางสาวสยามฤทัย ขาวแสง
8585060900628นางสาวอรวิภา พละกูล
9585060900024นางสาวจิตสุภา ตรงจิตอุทัย
10585060900222นางสาวดาราวรรณ อรุณรัตน์
11585060900255นายธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง
12585060900636นางสาวพิมพ์ชนก เลิศสิริมั่นคง
13585060900776นางสาวสุปรียา นิลสุทธิ์
14585060900784นางสาวสุพัชชา ยูฮันเงาะ
15585060900107นางสาวชนาภา พานิชกุล
16585060900669นางสาววัชรวีร์ สุภาศิริธนรัตน์
17585060900032นายจิรายุ นิยม
18585060900123นางสาวกมลชนก สารผล
19585060900149นางสาวกลิ่นจันทร์ บัวใหญ่รักษา
20575060900298นางสาวปาลชาติ เครือแสง
21575060900256นางสาวกวินณา กิตติมาวงศ์
22585060900164นางสาวขวัญฤทัย จันทรานนท์
23585060900016นางสาวกัญญารัตน์ สุขชื่น
24585060900560นางสาวอดิภา ศรีกำเหนิด
25585060900537นายรัฐศาสตร์ ดวงปิ่นคำ
26585060900263นายจักรกริช บุราคร
27585060900826นายดุลยเดช แสงเฟื่อง
28585060900883นางสาวศิริประภา คำลีมา
29585060900875นายยงยุทธ สิมมา
30585060900271นายจักรพล มากพันธ์
31585060900750นางสาวสุทิศา อนันอภิบุตร
32585060900206นางสาวณฐมน นาคผ่อง
33585060900834นางสาวธยานี มั่นศรี