รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515041100097นางสาวปณิชา ออมทรัพย์
2535041100046นางสาวปิยะฉัตร แตงเทศ
3535041100210นายณัฐวุฒิ พรศิริ
4535041100095นางสาวอมรพรรณ พุ่มพวง
5526041110101นายจักรกฤษณ์ สิทธิยศ
6545040100756นางสาวอรีรัตน์ ทุมมา
7545040100830นายวิทวัส เที่ยงแท้
8545040100657นายเอกวิทย์ พังจุนันท์
9535041100335นางสาวศุภรัตน์ นันตา
10545040100723นายอดิพงษ์ ไวยะสุนทร
11545040100459นางสาวจันทิมา แผ้วพลสง
12545040100970นายสรายุทธ มากสิน
13545040100798นางสาวภัทราภรณ์ ดวงประทุม
14555040100680นางสาวไอลดา จันทร์จำรุญ
15555040100615นางสาวหทัยภัทร บริเพชร
16555040100698นายพงษ์ธร กิจนิตย์ชีว์
17555040101001นางสาวอรินญา คงวัฒนานนท์
18555040101035นายธรรมปพน เพชรอนันต์
19555040100508นายทัพพสาร ชอบเย็น
20515041100279นางสาวณัฐกาญจน์ สามพิมพ์
21515041100287นายอรรถพล จั่นพงษ์
22526041110085นายถาวร สายกัญญา
23526041110119นายธวัชชัย สุขสมเชาว์
24526041110077นายวณัฐชา จันคำเรือง