รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040100480นายคมฤทธิ์ เปี่ยมศรี
2565040101604นางสาวสมฤทัย รัตนะ
3555040100367นายนิรวิทย์ ทองเกล็ด
4585041100033นายชนกนันท์ บุญส่ง
5585041100157นายพุฒิพงศ์ สุดจำนงค์
6585041100165นางสาวเพียงนภา ชาญณรงค์
7585041100421นายสรรัตน์ ดำบัว
8585041100397นางสาวศิวารยา ดีใจ
9585041100579นางสาวอัจฉราพร ยี่โถทอง
10585041100520นายนนธกานต์ เที่ยงทิศ
11585041100249นายสิวะ อิ่มสกุล
12575040100308นายสรวิศ เจริญกิจภัณฑ์
13575040100811นางสาวรุ่งรดา นิยม
14575040101579นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคำวัง
15555040100805นายศิวะ คงคล้าย
16565040100705นางสาวปลายฝน แจ้งเสน
17565040100788นางสาวเมริน ปิ่นทอง