รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040200744นายอานนท์ วรรณะ
2566040201444นายสิทธิชัย ศรีทอง
3566040201055นายวัชรากร ดีนัก
4565040200760นางสาวอรุณี โหงเจริญ
5565040200620นางสาวศศิกานต์ คุโนภาส
6555040200902นายไพศาล พันธ์ขาว
7555040200951นายศุภโชค เกียรติศรีสัจญาณ
8555040200837นายสุวิทย์ ชัยผลดีเลิศ
9555040200134นายชิติ เปรมานุพันธ์
10586040201137นายนพดล วงษ์บุญมา
11566040201477นายธราธร ทีเจริญ
12565040200992นางสาวประภัสรา รอบรู้
13565040201149นายเกียรติพันธ์ จันทหาร
14565040201164นายศิรสิทธิ์ มาลัยพิพัฒน์
15565040200778นายปรนิก คงรังสรรค์
16566040201030นายธีรพันธ์ สุขสมบัติ
17555040200258นายธีรวัฒน์ ดวงดี
18555040200274นางสาวนภัสสร สุนี
19545040200531นายมารุต พึ่งกุศล
20536040210190นายภูวนารถ วงษ์วรกุล
21546040210207นายสุทธิรักษ์ ศุภลักษณ์
22545040200598นายวิศรุต วรพันธ์
23585040200198นายพงษ์พัฒน์ บัวมณี
24585040200560นายอภิสิทธิ์ ขจรพรพิสิฐ