รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545040100699นางสาวรัศมี ทานะเวช
2586040100438นายอัตกร ลงเงิน
3586040100289นายเสกสรรค์ สาสนัส
4586040100511นายศราณุวัฒน์ ดีจันดา
5575040101744นางสาวเมฐิณี ปฏิปันธรรม
6586040100214นางสาวมณีรัตน์ ชัยวงศ์
7575040100431นายกันตินันท์ มะโนรัตน์
8575040100985นางสาวภัทรสุดา ยางแดง
9575040101470นายวรวุฒิ ตำราเรียง
10575040101603นางสาวอรพินท์ ศรีเพ็งแก้ว
11575040100506นายจักรกฤต มณีวรรณ
12575040101611นายอาวุธ เสนานิกร
13575040101488นายวิทยา ศุภนาม
14575040101520นางสาวสายธาร ปัญจะการ
15575040100845นายสันติภาพ ต่อมใจ
16575040101280นางสาวสุกัญญา นาคโมรา
17586040100123นายนัทที เหลี่ยมเเก้ว
18575040100589นายนัฐพล บุญครอง
19575040100613นางสาวนันทิกานต์ ห่วงศร
20575040100167นายชาญณรงค์ พรมแดง
21575040100522นายรัฐศาสตร์ กุตัน
22586040100073นายธชายุธ เตจ๊ะนัง
23586040100131นายนันทกรณ์ โภคัย
24565040101430นายวันเฉลิม บุญเย็น
25565040100333นายณัฐนนท์ รักสอน
26566040101206นายมาซูรุต มามะ
27565040101158นายศักดิ์สิทธิ์ โกฏสิทธิ์
28565040101059นายวิศรุต เพ็ชร์รอด
29586040100198นายพูนทรัพย์ ทาแกง
30585040100422นายศุภชัย ปานทองคำ
31575040100498นางสาวจลีญา มาลา
32575040100993นางสาวมีนา กาฬีโกเตร์
33575040100464นางสาวกุลธิดา แก้วซัง
34575040100571นายนราธิป พรหมแก้วกุล
35576040101031นายทรงวุฒิ คำปัน
36575040100373นายจักรินทร์ โฉมงาม
37565040101463นางสาวศิรภัสสรณ์ ศรีใส
38565040101497นายธนะวุฒิ ลิ้มสวัสดิ์วงศ์
39565040101406นายสิทธิพร นามปัน
40566040101222นายรุ่งโรจน์ ประเสริฐสุขกมล
41566040101149นายนัฐพงษ์ รังษีสาคร
42575040101736นางสาวกัญญาพัชญ์ จิรพัทธ์ปกรสิน
43585040100539นายธนพล อริยะกมลรัตน์
44586040100016นายขจรพงศ์ รัตนวิจิตร
45586040100057นายทฤษฎี ทัพเมือง
46586040100487นางสาวรสสุคนธ์ บุญวิเศษ
47575040100837นายไพโรจน์ สังข์หร่าย
48575040100969นางสาวพิมพ์วลี นิ่มผล
49575040101256นายกีรติ จิระพนาวัลย์
50575040101595นายอนุช นิเทศน์พัฒนา
51575040100605นายนันท์นภัส หว่านพืช
52575040101009นางสาวรชินชล พุ่มจุ้ย
53585040100554นางสาวนนทิชา ทุมรัตน์
54575040101199นายอลงกรณ์ คงทรัพย์
55575040100779นางสาวณชรัฏฐ์ เตชะนัดตา
56575040100530นายตะวัน อินทร์ประเสริฐ
57585040100265นายเกรียงไกร ขันจอก