รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051210144นายธัชชัย ไทยกลาง
2566051200145นางสาวรุ่งทิวา ราษี
3566051200376นางสาวประพิมพ์พร พรหมเจริญ
4566051200426นางสาวสุจิตรา จันทนาสกุล
5566051200152นางสาววรภรณ์ นุ่นกุล
6566051200012นางสาวกาญจนา หน่อชัย
7566051200343นางสาวธาริณี มณีวงศ์
8576051200128นางสาวมลิวัลย์ มันวินา
9576051200227นายอนุกูล เหลาสา