รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ������������������������������������������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585061000295นางสาวชนิภรณ์ ณ อุบล
2585061000816นางสาวเมรีญา มาฟู
3585061000063นางสาวไข่มุกค์ ณะโสภิญ
4585061000998นางสาวจิรวลี ปิ่นทอง
5585061000618นางสาวศิรินาถ จงรักษ์
6585061000220นายณัฐวุฒิ มณฑิชาชาติ
7585061000626นางสาวศุภนิดา ว่องวิศว์
8585061000576นางสาวเรวดี วรธิพรหมมา
9585061000048นายกานต์ กรดนิยมชัย
10585061000683นายอภิชาติ มุ่งเยียวยา
11585061001061นางสาวนิรชา ทวีพรรณ
12585061000634นางสาวสุกัญญา หอมหวล
13585061000287นายจิรัฎฐ์ พรปฏิมากร
14585061000022นางสาวกนกอร พรมมา
15585061000329นางสาวญาณานนท์ วงษ์ษา
16585061000873นายศรัญยู ทวีพันธุ์
17585061000907นางสาวสิริพักตร์ สื่อเฉย
18585061000915นายอนันตชัย เอี่ยมโคกสูง
19585061000386นางสาวนวพร อุทัยแสงไพศาล
20585061000204นางสาวบรรณสรณ์ ดิษฐด้วงปล้อง
21585061000857นางสาวเวรัชชา สุวรรณประทีป
22585061000949นางสาวอาภาภรณ์ ตระกูลทองอยู่
23585061000352นางสาวทอฝัน ชุตาภา
24585061000402นางสาวนิศารัตน์ ทาแหยม
25585061000444นางสาวพริสร มังคล้าย
26585061000964นางสาวอินทุอร ไทยยากรณ์
27585061000410นายบุณยวัฒน์ ตระกูลอยู่ศิริ
28585061000154นางสาวดวงนภา เคจร
29585061000931นางสาวอรณัฐ กุณฑล
30585061000394นางสาวนิรชา งามขำ
31585061000824นางสาวเยาวนิจ ยั่งยืน
32585061000881นางสาวศิณีรัตน์ อ้นประวัติ
33585061000717นางสาวเมธาพร พัฒนศิรนันท์
34585061000550นางสาวภาวินี มีพรม
35585061000105นางสาวแจ่มจิตร ชูศรี
36585061000162นางสาวเทพศิรินทร์ ยะปัญญา
37585061000055นางสาวเกษศิรินทร์ ปาแสนกุล
38575061000809นางสาวสิริพร ปลอดฤทธิ์
39585061000741นางสาวพัชรากร พัชรผาติ
40585061001020นางสาวนันทิยา พัฒศรี
41585061000170นางสาวธิติมา บุญตานนท์
42585061000675นางสาวสุวัจนันท์ เนติวงษ์
43585061000477นางสาวกาญจนา พงษ์สำราญ
44585061001012นายธนาคม อร่ามอารีรักษ์
45585061000899นางสาวสริดา ทำนุพาณิชย์
46585061001046นางสาวมณฑกานต์ ขุนเดช
47585061000600นางสาวศศิชา อาจคงหาญ
48585061000790นางสาวเมธาวี น้อยบัวงาม
49585061000923นายอนุพงศ์ พวงดอกไม้
50585061000097นางสาวเจนจิรา แก้วชูกุล
51585061000139นางสาวฐิศรา พิริยะสงวนพงศ์
52585061000279นางสาวขนิษฐา ดอกจำปา
53585061000253นางสาวกรรณิกา สุวรรณชัยรบ
54585061000360นางสาวธนพร รัตกสิกร
55585061000428นางสาวประติมา สุทรานนท์
56585061000956นางสาวอารีย์รัตน์ คำจันทร์
57585061000808นางสาวเมธาวี มาถาวร
58585061000832นางสาวลลิลดา เชาวนโยธิน
59585061000337นางสาวณัฐณิชา ทองฤกษ์ฤทธิ์
60585061000378นายธรรมนูญ สุขคง
61585061000840นางสาววิไลวรรณ สุดสี
62585061000345นางสาวณัฐนันท์ บุญศักดิ์
63585061000238นางสาวนัสชนก ศรมีฤทธิ์
64575061000494นายณฐชนนท์ แสงทอง
65585061001053นางสาวอัลยา บุญเพ็ง