รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545010500639นางสาวสุภาวดี พันธุ์หิม
2545010500985นายอิชช์กันต์ สว่างอารมณ์
3545010500977นางสาวหัทยา พวงอินทร์
4555010500166นางสาวธารารัตน์ ภูมิทอง
5555010500703นางสาวอินท์ชัญญา คงทะเล
6555010500091นายณัฐกร ศรีธาราวิวรรธน์
7555010500125นายณัฐพล ลีลาทิพย์
8555010500208นางสาววชิรญาณ์ เวียงคำ
9555010500588นางสาววรรณวิสา ฟองแก้ว
10555010500620นางสาววิภาวรรณ อัมพรกิตติ
11555010500661นางสาวศศิฉาย รุ่งเรือง
12555010500117นางสาวณัฐปคัลภ์ บุญรอด
13555010500695นางสาวอารยา วิมูลชาติ
14555010500513นางสาวบู อินลออ
15555010500034นางสาวจมาพร สมเหล็ก
16555010500083นางสาวฉัตรชนก แก้วสุดา
17555010500182นางสาวนัฐพร วงศ์ก่อ
18555010500562นางสาวลลิตา มานะกรโกวิท
19555010500174นางสาวนพาภรณ์ อนันทสุข
20555010500711นางสาวธัญญรัตน์ ชูอาษา
21555010500646นางสาววิไล อัคสิงห์
22555010500018นางสาวกมลชนก วงษ์อินทร์
23555010500190นางสาวนันทฉัตร จรรยาพิสุทธิ์
24555010500422นายธนชาติ ศรีรชานนท์
25555010500570นายวรพล น้อยนิล
26555010500224นางสาวณภัทร์พิชชา คูบุรัตน์
27555010500273นางสาวจิดาภา แก้วจริง
28555010500430นางสาวนิชาภา สวนเกตุ
29555010500943นางสาวอารีรัตน์ ภัทรพงศ์กุล
30555010500893นางสาวศุภาพิชญ์ อินทวงศ์
31555010500950นางสาวณิศาภัทร์ พิญกิจ
32555010500257นางสาวกันทิรา แซ่เฮง
33555010500844นางสาววรัญญา คลังเจริญ
34555010500364นางสาวญาณี โพธินิล
35555010500778นางสาวปัญญพร ศรพรหม
36555010500828นางสาวภาวนา ไสบาล
37555010500851นางสาววรารัตน์ แสงสว่าง
38555010500356นางสาวชลลดา จังพานิช
39555010500281นายจิรวัฒน์ ลลิตกิตติกุล
40555010500927นางสาวสุบงกช จันทวงศ์
41555010500901นายสรอรรถ จินดารัตน์
42555010501040นางสาววราภรณ์ อาจวัฒน์
43555010501016นางสาวณพชรมนต์ พานิชดี
44555010500372นายณภัทร ถนัดงาน
45555010500398นางสาวดารณี ภูอ่างทอง
46555010500315นางสาวเจนจิรา พูลยิ้ม
47555010500463นางสาวกาญจณา กานดา
48555010500992นางสาวปรียาพร วงษ์มะเซาะ
49555010500455นายสุรชัย ทองชินวัตร
50555010500794นางสาวพัชราลัย ลือนาม
51555010501065นายธาตรี ปานป้อง
52555010500497นายไชยวัฒน์ ขำลำภู
53555010501057นางสาวดวงกมล เกิดทอง
54555010501024นางสาวรัตติกาล จีนลิบ
55555010500471นางสาวจิดาภา พันธ์ศรี
56555010500505นายณรงค์ ศรีชาญโรจน์
57555010501073นายนนทวิช คำอยู่