รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010500338นายครองพิภพ มะวงศ์ษา
2585010501039นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญ
3585010500999นางสาวสุพรรณษา ตุงคะศิริ
4585010500940นายอมฤต คุณธรรม
5585010500692นางสาวสุภัคจิรา สิทธิสกุลวงศ์
6585010500809นางสาววันชนก เสสญ
7585010500932นางสาวหิรัณยา มั่งมี
8585010500296นางสาวพิมพิสมัย แสนแก้ว
9585010500601นางสาวรัตนา ยิ้มอุบล
10585010500700นายสุมิตร บุญเพ็ง
11585010500841นายปิยราช ศรีโสภา
12585010500379นางสาวณิชกานต์ ไทรทอง
13585010500965นายโอภาภูมิ ทองวิเศษ
14585010500510นางสาวแพรวาวัลย์ โคมชัย
15585010500130นางสาวณัชชา ผ่องแผ้ว
16585010500916นางสาวสิริมา เวชพันธุ์
17585010500825นางสาวนัตถ์นภัทร์ ซุยใจทัศน์
18585010500197นางสาวนภสร เกษประดิษฐ์
19585010500783นายเอมวรา ทัดมาลี
20585010500569นางสาวมยุรา บรรติวรทัย
21585010500577นางสาวเมธาวี เสนา
22585010500072นายชลวัฒน์ จันทรมาตย์
23585010500163นางสาวธัญญพัทธ์ นันทวัฒน์ภากรณ์
24585010500122นางสาวณภัทรศรัณากร รุ่งรัตน์
25585010500114นางสาวฐิฑาพร วิบูลย์ชัยเดช
26585010500148นางสาวณัฐนันท์ รินรุด
27585010500049นางสาวกาญจนา เจริญขึ้น
28585010501021นายอำพล สมบุตร์
29585010501013นายอัครภูเบศวร์ เทิดศักดิ์สกุล
30585010500460นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นประทุม
31585010500494นางสาวพรชิตา แก้วประเสริฐ
32585010500411นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งไพร
33585010500429นางสาวเจนจิรา แสนแก้ว
34585010500478นางสาวนัทธมน อัครธนสาร
35585010500015นางสาวกวิสรา ชอบสูงเนิน
36585010500395นางสาวธัญยกรณ์ สุรชัยธนวัฒน์
37585010500023นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรืองสุข
38585010500247นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีวิลัย
39585010500304นางสาวกนกวรรณ มะโนเบ้า
40585010500858นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง
41585010500205นายนัสพร เอี่ยมสะอาด
42585010500882นายวิสัยทัศน์ วีระกะลัส
43585010500502นางสาวพรประภา วรวัฒน์