รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051417020นางสาววิภา สืบวงค์
2566051417053นายจิตติ กรินทร์
3566051417129นายพลกฤษณ์ ม่วงประเสริฐ
4566051417152นางสาวอรวรรณ รีอุมา
5566051417160นางสาวญาณี อินทรลักษณ์
6566051417178นางสาวอุไรวรรณ กันหนู
7555051400441นางสาวบงกชกร โพธิ์แสงดา
8555051400649นางสาววราภรณ์ ลาภะ
9555051400664นางสาววิภาวี ผลจันทร์งาม
10555051400813นางสาวสุภาพร ผลยาม
11555051400821นางสาวพรนภา สนเทศ
12555051400979นายอมรชัย เลาหไทยมงคล
13555051400987นายอมรเดช ลิขิตประพัฒน์
14555051401175นายรวีโรจน์ ประสบพิบูล
15555051401183นายศิริชัย นันทศักดิ์พรชัย
16566051400026นายจีรศักดิ์ จันทร์เดช
17566051400265นางสาวทิพญาย์ ห้วยหงษ์ทอง
18566051400273นางสาวนิศากานต์ อิ่มกลับ
19566051400323นางสาวพรธีรา นามนิ
20566051400315นางสาวปัทมาภรณ์ โกศลจิตร์
21566051400224นางสาวจารุภัทร ยังแหยม
22566051400208นายเขมทัศน์ รักษามาตย์
23566051400075นายนัฐกานต์ นามสมุทร
24566051400059นายธนกร ชัยวรรณ์
25555051400029นางสาวกรรณิการ์ ปล้องฉิม
26555051400060นางสาวจิตรลดา นนทะไสย์
27555051400144นายธนพล ปิยะนพชัย
28555051400268นางสาวพรพิมล กรวยกระโทก
29555051400292นายจรูญ พุทธยง
30555051400300นายณัฐพล พิบูลย์สวัสดิ์
31555051400334นายกิตติกุล ยุทธนา
32555051400359นางสาวเจนจิรา พิมโคตร
33555051400391นายดนัย วินิจสร
34555051400409นายดรงค์ สุขสวัสดิ์
35555051400417นายเตชทัต หรุ่นเจริญ
36555051400474นายปัญญา โชติขันธ์
37555051401126นางสาวนาเดีย หวังประโยชน์
38555051401209นายหลักชัย บึงโบก
39555051401191นายศุภกร สิทธิสงวนศักดิ์
40555051401159นางสาวอัจฉราภรณ์ วงกลม
41555051401043นางสาววรรณธนา มุสิแดง
42555051401019นายเอกชัย มณฑาทิพย์
43555051401001นางสาวอัญธิกา หวังพิทักษ์
44555051400995นางสาวอรวรรณ แก่นทอง
45555051400961นางสาวสิริญา น้อยสุขะ
46555051400912นายศรัณย์ พงษ์เสวลักษณ์
47555051400896นายวรวาณิชย์ วงศ์ชัย
48555051400888นางสาวรุ่งทิวา ขำดวง
49555051400854นางสาวพัชรนันท์ ภูริรักษ์พิติกร
50555051400839นางสาวพรนิภา สีมา
51555051400763นางสาวอรพินท์ กุลไพศาล
52555051400755นางสาวอภิรดา ชาตินัด
53555051400722นางสาวสุพรรษา วงศ์ษา
54555051400706นายสิทธิธัช ไชยภินันท์
55555051400698นางสาวศศิธร ฉุนกระโทก
56555051400631นางสาววรางคณา โรจจวัฒน์
57555051400607นางสาวลภัสรดา หัสดิน
58555051400516นางสาวพีรยา จิตรภิรมย์
59566051400653นายวรวุฒิ เครือแก้ว
60566051400778นางสาวสุรินทร ทองมอญ
61566051400836นางสาวจันทิมา พินยนต์
62566051400604นายสุวรรณ ทองคำ
63566051400588นางสาวสุนิสา มินยีวัง
64556051411453นางสาวณัฐธยาน์ ปิ่นนิล
65576051410420นางสาววรรณภรณ์ แนวพระยา
66576051410412นางสาวจิรวรรณ ศรีโยธี
67566051410025นางสาววารุณี ทิฆะพันธ์
68566051410744นางสาววิภาลัย ลองทอง
69566051410611นางสาวจิดานันท์ หลำผาสุข
70566051410595นางสาวสุวิมล เวนิชวรกุล
71566051410587นางสาวสุชาดา มาธรรม
72566051410520นางสาวจุฑามาส วุฒิ
73545051400962นางสาวพิมผกา สารบุญเรือง
74566051417012นางสาวอัจฉรา ยี่คิ้ว
75566051417046นางฐานิดา เตชะทองสิงห์
76566051417079นางสาวปฏิมาพร คำหอม
77566051417137นางสาวประภาพร พิศเพ็ง
78566051417145นางสาวณัฐณิชา ลัทธิศรี
79566051417194นางสาวดวงหทัย ติณะมาศ
80566051417202นางสาวชุติมา บำเพ็ญผล
81555051400128นางสาวโชติมณี งามขำ
82555051400185นางสาวนิตยา สินศิริ
83555051400151นายธิติภัทร์ เฉลิมสินสุวรรณ
84555051500034นายกิตติเทพ สุนันท์กิ่งเพชร
85555051500620นางสาวอภิรดี บำรุงโลก
86555051400177นางสาวน้ำฝน นามเสาร์
87555051500521นางสาวนิสา คงเพ็ชรขาว
88555051400037นางสาวกวินนา เพ็ญกุล
89555051400011นางสาวกนกวรรณ วรรณคุณ
90555051400169นางสาวนันท์นภัส แสงรัตน์
91555051400078นางสาวณภาส์ณัฐ พลอยสีอุไร
92555051500604นางสาวสสิธร มีชัย
93555051400946นายศิวพันธ์ สิมมะวงศ์
94555051500224นางสาวจิตรา สาทำโล
95555051500281นายชวลิต จิรากรตระกูล
96555051500331นายธนกร แก้วสิรินิมิต
97555051500364นางสาวนิภาพร สีมา
98555051500646นางสาวอัญชิสา จันทร์งาม
99555051400318นางสาวปวริศา นุ้ยชวดี
100555051500356นางสาวนภาพร จิตรเชิดชู
101555051400367นางสาวชลทิชา ชมลิ้ม
102555051500737นายวชร อิ่มจิตร
103555051500786นางสาวสิตานัน สรอนุกูล
104555051500257นางสาวจีรวรรณ พิมพา
105555051400466นายปริญญา ปานมา
106555051500380นางสาวนุชนารี ชารีมุ้ย
107555051500265นางสาวชฎาพร จันทร์คง
108555051500323นางสาวดวงใจ ยอดเอื้อ
109555051500422นางสาวพลอย สุทธเรือง
110555051500711นายรัชกฤช กฤตยาเกษมโชค
111555051500778นายสรพล คุณากรพิบูลย์
112555051500810นายเสฏฐวุฒิ บุริมจิตต์
113555051500349นางสาวธนัสถา ธงชัย
114555051400482นางสาวพรนภา เนกขัมพิทักษ์
115555051500166นางสาวกตัญญู เทียรมงคล
116555051401084นางสาวนันทนา สีดา
117555051500414นางสาวพรสุดา บุญทวี
118555051501032นายกิตติพศ นกอินทรีย์
119555051500299นางสาวชัญญานุช เอี่ยมกั๊ก
120555051401035นางสาวภัชราภา ประยูรวิกรัย
121555051500893นางสาวปริชญา แสงทอง
122555051500851นายวราวุธ กอบแก้ว
123555051501057นายจาตุรนต์ บัวเฟื่อง
124555051401050นายวรา วงศ์โชควัฒนา
125555051500471นางสาวกมลวรรณ ยุ่นเพ็ญ
126555051500901นางสาวผกามาส จริยภูมิ
127555051500992นางสาวษาณดา ดีเดิน
128555051501008นางสาวสิตาพรรณ เรืองแก้ว
129555051500398นางสาวบุษกร วิจิตรสาธุวัตร
130555051401100นายตระการ สมานสิน
131555051401068นางสาวชนิตสิรี โอโน
132555051500844นางสาวอารดา เต็มปวีณธรรม
133555051500661นางสาวพุทธิมากรณ์ จุงาม
134555051501065นางสาวชลธิชาต์ เลียวกายะสุวรรณ
135555051500836นายอาณัติ ใจประเสริฐ
136555051500232นางสาวจินตนา ปลื้มชัย
137555051400458นายบดินทร์ บุญธรรม
138555051401092นางสาวพรชนก บุตรศรี
139555051501115นางสาวชนาธิป ทองสมบูรณ์
140555051401118นางสาวกมลพรรณ พงษ์มาลี
141555051500497นางสาวกันต์กนิษฐ์ คูหาสันติสุข
142555051401167นายภาณุวัฒน์ สุทิฐธรรมกุล
143555051500505นางสาวกัลธิดา วันนา
144555051500935นางสาวรักษ์สุดา เหมกุล
145555051500943นางสาวลูกไม้ แตงวิเชียร
146555051500869นางสาวเนตรนภา กุศลเสริมสุข
147555051501081นางสาวณฐมน อยู่เย็น
148555051501024นางสาวอุมาพร หนูสกุล
149555051500919นายภาณุวัฒน์ วัฒนะนนท์
150555051500968นางสาววิภารัตน์ ศรีสุวรรณ
151555051500927นายภาสกร เจียรกิตติวงศ์
152555051501099นางสาวเทพวารี พรหมประดิษฐ์
153555051500463นางสาวกนกอร สาระพันธุ์
154555051500489นายกัญจน์ บูรณะชาคร
155555051401233นางสาวกัญติมา หาดเพชร
156555051500950นางสาววิจิตราพรรณ กมลลาภวรกุล
157555051500984นางสาวศิวพร สุขวิชัยมณี
158556051411065นายโชคดี นกทอง
159555051501016นายอนุวัฒน์ แตงทอง
160555051401258นายณพวีร์ วินัยประสิทธิ์
161566051400158นางสาวกัญญาณัฐ ดานุเวศ
162566051400182นางสาวกิ่งกาญจน์ สีแป้น
163566051400794นางสาวสุพิชญา ขวัญหอม
164566051400190นางสาวเก็จแก้ว พันธุกูล
165566051400729นางสาวศิริพร รามัญ
166555051501123นางสาวรัชนก มุ่งเกี่ยวกลาง
167566051417103นางสาวอนันทิตา พวงมาลี
168566051417186นางสาวถริดา เหลืองอรุณอุทัย
169566051417285นายชัยวิทย์ นฤมลนภาลัย
170555051401308นางสาวสุวนันท์ จันทะบาล
171566051417210นายพชร ด้วงพรม
172566051417111นางสาวสุทธาพร คัดทะจันทร์
173555051401357นางสาวพัชรินทร์ พัฒจันทร์กุล
174555051401290นางสาวนันท์นภัส กองหล้า
175566051400919นางสาวเบญจวรรณ สมมณีย์
176545051500225นายวรุฒ โพธิ์มาก
177545051500134นางสาวธนิดา ธนกรจิรทีปต์
178555051400110นางสาวชลิตา เรืองสา
179555051500547นางสาวพนิดา มีสันฐาน
180555051500596นายศิวะพร ทัดรอง
181555051400094นางสาวชฎาพร เกษมมัสสุ
182555051500174นางสาวกนกวรรณ คำสง
183555051400508นางสาวธิดาพร กันไพรีย์
184555051500455นายอาทิตย์ แตงภู่
185566051400745นางสาวสาวิณีย์ ผันอากาศ
186566051417087นายอัศม์เดช พันธ์ขาว
187566051400885นางสาวกมลพรรณ จั่นบำรุง
188566051400893นางสาววราภรณ์ คำเผือ
189555051501131นางสาวพรกมล ด้วงทิพย์
190566051417244นายธนบดี บุญลอย
191555051401324นางสาวดลนภา หลาแก้ว
192555051401332นายกฤษณชัย กลิ่นบุญฟุ้ง
193566051400901นางสาวธิดาเทพ พิมพ์ไชยงาม
194555051401365นางสาวศันสนีย์ กำเหนิดสิงห์
195555051401399นางสาวสุภาวดี อินศรี