รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576051410511นางสาวสร้อยสุดา คำขาว
2565051400382นางสาวรัตนา หงษ์ทอง
3565051401281นายธีรภัทร์ วัฒนกิจวานิช
4565051400143นางสาวชนิสรา ปิตะกนกพันธ์
5566051410629นางสาวจินตนา กองสำลี
6576051411014นางสาวภาวดี ธัณรัฒม์สกุล
7555051401217นายอภิสิทธิ์ โหวดมงคล
8555051401316นายณัฐพล เพ็ญพิทักษ์
9576051410073นางสาวรัชกร กองผา
10576051410099นางสาวเรืองทิพย์ บุญเติม
11576051410149นางสาวสุนิสา เจริญจิตร์
12576051410164นางสาวสุภาพรรณ จันทร์คง
13576051410180นางสาวอรอุมา ตาสำโรง
14576051410214นางสาวจันทร์เพ็ญ สารสนอง
15576051410222นายประสพโชค ไกรศิริ
16576051410255นางสาวชฎาภรณ์ สวัสดิสุข
17576051410263นางสาวอัญธิชา งอนจำปา
18576051410271นางสาวรจเลข คำศิริ
19576051410297นางสาวปัญชิกา สุวรรณนาคร
20576051410305นางสาววรัมพร แตงอ่อน
21576051410362นางสาวสิรินภา บุญจันทร์
22576051410370นางอรัญญา สมศรี
23576051410529นางสาวศิริพร ภู่นุชสาริกา
24576051400553นายศักรินทร์ กันศิริ
25576051400587นางสาวศุภกานต์ ช่วยชู
26576051400629นางสาวอธิตญา ช่วยสงค์
27576051400645นายภูชนก ปานประเสริฐ
28576051400702นางสาวปัทมา พันเพ็ชร
29565051400390นางสาวกนิษฐา นิลประเสริฐ
30565051400465นายจิรพันธุ์ ข่ายกระโทก
31565051400069นางสาวกิตติยา มลิวัลย์
32565051400366นางสาวธีราพร พิยากุล
33566051411361นางสาวพัชรพร นิ่มเนียม
34576051410032นายนราธิป ทรงศิริ
35576051410065นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่เตีย
36566051410603นางสาวกุลธิดา งอนจำปา
37555051401381นางสาวนิธิภรณ์ เหลาผา
38565051401331นางสาวสุดารัตน์ พันธุ์หล้า
39565051401349นางสาวปพิชญา พิพัฒน์สูงเนิน
40565051400457นางสาวจันจิรา มูลทรัพย์
41565051400085นางสาวจิราพร สาแช
42576051410560นางสาวศิริพร อันทฤทธิ์
43576051410610นางสาวจำปา พหลทัพ
44576051410545นางสาวขนิษฐา เจริญสุข
45576051400025นางสาวจุฑารัตน์ ด้วงวิจิตร
46576051400066นางสาวธารารัตน์ เนื้อแตงเย็น
47576051400108นางสาวพนัสดา เทพช่วย
48576051400124นางสาวพัณธิญา เติมใจวิวัฒน์
49576051400157นางสาวธนัชญา ภูทองเทียม
50576051400272นางสาวกนกกร จันทร์คำ
51586051415014นางสาวขวัญชนก ดุษฎี
52586051415022นายโชคชัย อุ่นใจ
53565051400101นายจีรวัฒน์ จันดา
54565051400291นายนิติพงศ์ ธนะกมลประดิษฐ์
55565051400374นางสาวบุษกร ชัชกุล
56565051400028นางสาวกรรณิกา รอดทับทิม
57565051401315นายกิตติภพ อินทรโฉม
58565051401141นายธนเศรษฐ์ เลิศปรีชาสกุล
59565051400358นางสาวจิระประภา สุขสมบูรณ์
60565051401299นางสาวอธิศนันท์ สิริบวรกานต์
61565051401307นางสาวณฤดี ธนันชัยโชติ
62565051401380นางสาวปิยะธิดา แก่นจันทร์
63565051401323นายน้ำหนาว พุ่มคนสิน
64565051400275นางสาวนลินนุช ลิขิตวาณิชย์กุล
65565051400440นายคามิน หวังวิวัฒน์สิน
66565051401182นางสาวนนทิพร วงศ์หาเทพ
67565051400283นางสาวนิจวรรณ แก้วสามสี
68565051400127นางสาวชนัญชิดา สวยพริ้ง
69565051401398นางสาวยานี ลิ้มเลิศ
70565051400168นางสาวชุติกาญจน์ นามวิจิตร
71565051401216นายปารเมศ เบ็ญจเรย์
72576051410404นางสาวมุจลินทร์ ศิริขันธ์
73576051410446นางสาวจารุวรรณ ไชยเชษฐ์
74576051410552นางสาวนันท์นลิน นกเขา
75576051410578นางสาวสาวินี บางท่าไม้
76555051500760นายศุภชัย วงค์แหลมสิงห์
77555051401225นายปรัชญ์ เทวอักษร
78556051400290นางสาวธนพร ทองผา
79555051401241นายอารัม บุญลือ
80566051411502นางสาวบุษยา เลิศชัยสหกุล
81566051410686นางสาวเพ็ญนภา ลีมา
82565051410027นางสาวจุติพร โฮนอก
83565051410068นางสาวนัฐกาญจน์ แก้วสุขโข
84565051410100นายพรพจน์ สวยลึก
85565051410142นางสาวมนทิชา พึ่งพา
86565051410175นางสาววรัญญา แก้วมหานิล
87565051410233นางสาวสายวรุณ พูลสวัสดิ์
88565051410241นายสิทธิชัย กาญจนสำราญวงศ์
89565051410258นางสาวสุกัญญา แก้วลอย
90565051410290นางสาวอภิญญา แหลมมะเกลือ
91565051410316นายโอภาส คำเคน
92565051410332นางสาวพิมพ์ผกา แดงสันเทียะ
93565051410407นางสาวมาริสา หาญสงคราม
94565051410423นางสาวศลิษา มากนคร
95565051410522นายชวลิต เหลืองวิไล
96576051400033นางสาวโชษิตา ทองดุก
97576051400520นายวรพจน บุญยะพันธ์
98576051400546นางสาวศญามล ศรีกุล
99576051400579นางสาวศิโรรัตน์ เหมือนรอดดี
100565051400515นางสาวปริญญา ชนะประสิทธิ์
101565051400531นางสาวปวีณา หมั่นบรรจง
102565051400614นางสาววรรณวิศา ชูวงษ์
103565051400630นางสาววราภรณ์ ดอกแก้ว
104565051400648นางสาววัลวิภา ราชณุวงษ์
105565051400671นางสาวศศิกานต์ สุวรรณสำริด
106565051400705นางสาวสินีนาฎ ภู่แพร
107565051400747นางสาวสุนัดดา พุทธรังษี
108565051400754นางสาวสุนิสา ร่มกลาง
109565051400762นางสาวสุมิตรา จิระโสภกุล
110565051400770นางสาวศิรภัศณ์ วรสินธุ์
111565051400796นางสาวหยกวดี ทวีชีพ
112565051400820นางสาวอลินพิชา หาระบุตร
113565051400838นางสาวอุรัสยา ยอดบ่อพลับ
114565051400861นางสาวสรัลชนา โตสมบุญ
115565051400887นายอธิพัชร์ มหาอริยทวีสิน
116565051400895นางสาวปิยธิดา ตรีกุล
117565051400911นางสาวพรวิสา โสมะภีร์
118565051400929นางสาวพิมพ์กมล มาสะและ
119565051400960นางสาวรัตติยา โพธิ์ศรีทอง
120565051401018นางสาวศุภสุตา ดวงภักดีรัมย์
121565051401026นางสาวสลญา ช่างทอง
122565051401091นางสาวอินทิรา พรหมมา
123565051401240นางสาวปัทมา เพชรยวน
124565051401257นายณภัทร นราวุฒิกร
125565051401265นางสาวกรวิภา แก้วพวง
126565051401273นางสาวน้ำทิพย์ เจียงเจริญตระกูล
127565051401422นางสาวพิรญาณ์ สอนเขียว
128565051401430นางสาวพัชรี ประสารสัตย์
129565051401455นางสาวเปรมยุดา ทัตสอย
130565051500041นางสาวกุลวรินทร์ สินโท
131565051500074นางสาวแคทลียา ทุมอนันต์
132565051500108นางสาวชลธิชา จิติวงศ์
133565051500116นางสาวฐิติพร ภู่กฤษณา
134565051500140นางสาวถนอมขวัญ ชุ่มถิ่น
135565051500165นางสาวธิดามาศ เหลือคณาศุภร
136565051500173นางสาวนภาภรณ์ จอมคำสิงห์
137565051500181นางสาวนรมน กรดแก้ว
138565051500207นางสาวปิยะพร จันทร์เชื้อ
139565051500223นายพุฒิพงศ์ สิริฉันทพงศ์
140565051500249นางสาวภัทราภรณ์ พุ่มประพันธ์
141565051500298นางสาวกนกพร จันทร์แก้ว
142565051500306นางสาวกมลพร เปี่ยมทองคำ
143565051500322นางสาวกัลยา ใจทอง
144565051500348นางสาวเกสรา เพียรกล้า
145565051500405นายชัยยุทธ เก่งสาริการ
146565051500413นางสาวณัชชา ระนาดเสนาะ
147565051500462นางสาวณิชชากรณ์ ทาปุก
148565051500470นางสาวดารารัตน์ พรรดิ์จักร
149565051500546นางสาววนิดา ทิมจันทร์
150565051500553นางสาววรางรัตน์ ไพบูลย์กุลกร
151565051500561นายวรุฒ ปิ่นสุภา
152565051500587นางสาววิฑดี ระนาดเสนาะ
153565051500603นางสาวศิราภรณ์ ธานี
154565051500611นางสาวศิลาพร ชาติดร
155565051500629นางสาวศุภนิดา กันภัย
156565051500686นางสาวสุธาสินี กาญจนเสน่ห์
157565051500710นางสาวสุภาพร วิเศษโวหาร
158565051500777นางสาวอัมพวา แจ่มใส
159565051500843นางสาวมานิดา จันทราภากร
160565051500850นายอัครพัทธ์ อัครตรงดี
161565051500868นางสาวยุภาวดี ไชยบูรณ์
162565051500876นางสาวเยาวลักษณ์ สินลาลับ
163565051500884นางสาวรัชนีกร ช้อนแก้ว
164565051500892นางสาววนิดา โพธิวราพรรณ
165565051500900นางสาววาสนา แซ่แต้
166565051500918นางสาววิพาวรรณ สีคำเม
167565051500934นางสาวศิริพร ทรงจิตร
168565051500942นางสาวสโรชา ไชโย
169565051500991นางสาวสุพรรณี ทรัพย์บางยาง
170565051501015นางสาวหทัยชนก ตั้งคำ
171565051501031นางสาวอรพรรณ แมนเมือง
172565051501049นางสาวอารีวรรณ คงสมนวน
173565051501064นางสาวนิตยา แซ่เจ็ง
174565051501080นางสาวเบญจพร พรหมวิหาร
175565051501098นางสาวประภาพร พักตร์ดวงจันทร์
176565051501106นายพรชัย น้อยนัก
177565051501148นางสาวหยาดพิรุณ ทองวารี
178565051501155นายสราวุฒิ แซ่ซิ้ม
179565051501163นางสาวปิยนุช แซ่เจี่ย
180565051501189นางสาวพรกนก สุวรรณชาศรี
181565051501197นางสาวปาริฉัตร ประดุจชนม์
182565051501213นางสาวปวีณา โควาวิเศษสุต
183565051501247นางสาวจุฑามาศ เบญจศีลรักษ์
184565051501254นางสาวนาฏวลี แซ่จอง
185565051501270นางสาวนภัสสร สาสะกุล
186565051501296นางสาวสาวิณี ว่องไว
187558051410022นางสาวชนาภัทร เชยสุข
188565051400846นางสาวรัตมณี ชื่นศิริเวช
189566051410561นางสาววาริณี ศรีวะรมย์
190576051410040นางสาวนฤมล ท้วมทอง
191576051410115นางสาววิภาดา เจริญไชย
192576051410057นางสาวเปรมฤดี กองศิลา
193555051401373นางสาวสุธัญญา พลเจริญ
194576051410636นางสาวผกามาศ กุมผัน
195576051410669นางสาวฝากฝัน คงอิ่ม
196576051410693นางสาวชลธิชา แจ้งกระจ่าง
197555051500406นายปุณยรัตน์ หลุนประยูร
198565051400218นายธนกร ทองเสาว์
199565051400739นางสาวสุจิตรา กองแก้ว
200565051500496นายธนวิชญ์ ณสุพรรณ์
201565051410217นางสาวศิวพร สายแสง
202565051400945นางสาวมณฑิรา เบ้าอู๋
203565051500397นางสาวเมย์ลภัส เพชรจินดาพันธ์
204565051410340นางสาวสุวนันท์ ประนามตรังค์
205565051501171นางสาวชิดชนก วาลุกาสุวรรณ