รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051500577นางสาวธิดารัตน์ พันธคาร
2585051410660นางสาวมัญริกา แก้วอาสา
3585051500403นางสาวจารุภา แซ่จัง
4585051500189นางสาวศศินันท์ โสพันธ์
5585051410652นางสาวมลธิณี บุญเปี่ยม
6585051410025นายพรเทพ พัฒนมาศ
7585051500205นางสาวสกาว สาระแสน
8596051410170นางสาววราภรณ์ สุขใส
9585051401107นายอิสสระ พงษ์โสภา
10585051400992นายวรพล ธรรมกูล
11585051400406นางสาวกชกร บุญสุข
12585051400869นางสาวเมทินี คงนิล
13596051400528นายธนากร ทางตรง
14585051500460นางสาวน้ำเพชร เอมแย้ม
15585051400307นางสาวอภิญญา โคมเวียน
16585051400646นายธรรมรักษ์ เชษฐ์ประเสริฐ
17585051400638นายธนาพงษ์ พรหมชิต
18585051410280นางสาวนิตยา ชุมชิต
19596051400502นางสาวอรุโณทัย ไชยรัตน์
20596051400494นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภา
21585051400604นางสาวณัฐวิกา สายคล้าย
22585051400562นางสาวณัฎฐณิชา กองมณี
23585051400778นางสาวปาจรีย์ สายพุ่ม
24585051400232นายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้ว
25585051400679นายนัฐวุฒิ ลาศรี
26596051410378นางสาวพิมพ์ชฎา จีบสันเทียะ
27596051400239นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุง
28585051401263นางสาวปอแก้ว สมัครสมาน
29575051411081นายยศกร เอกเงิน
30575051401298นางสาวนภัสสร อินทร์ปั้น
31575051401280นางสาวศศิวิมล แสงเงิน
32575051401272นางสาวศิริธร ชื่นเสลา
33585051410298นางสาวนิตยา พันธ์พา
34596051400155นางสาวรุ่งนภา เสาวรส
35585051400786นางสาวปาริชาติ พูลศิริ
36585051400851นายภูพิพัฒน์ เอี๊ยะประเสริฐ
37596051400429นางสาวสายธาร ไชยมนตรี
38596051400445นางสาวสุทธิดา มังกรแก้ว
39596051400312นายณัฐพล บุญสมเชื้อ
40596051400460นายอัครวินท์ ศรีนิลกุล
41596051410329นายชาญณรงค์ คำคม
42596051410311นางสาวจิรพรรณ สีเสน
43596051400478นายอาณาภัสส์ สิริวราเกียรติ
44596051400395นางสาวปิยะวรรณ จำป๋า
45596051400411นายวสันต์ ทองคำแท้
46596051400346นางสาวธีราพร ตัวกลั่น
47596051400353นายนพพร จาดแก้ว
48596051400288นายชินพัฒน์ ฉิ่งสูงเนิน
49585051400067นางสาวฐานิตา จอมศรี
50585051500098นายธนพล ช้างมาศ
51596051400254นางสาวกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์
52585051400182นางสาวเปรมฤทัย เทียนทอง
53596051400023นางสาวกรกช ไพเวช
54596051400098นางสาวปรียา ฉัตรจอหอ
55596051410014นางสาวกุลจิรา สังข์ทอง
56596051410253นางสาวหทัยกาญจน์ วัฒนศศิธร
57596051410105นางสาวปวีณา ทิวงค์
58596051400205นางสาวสุภานัน เจริญสุข
59596051400213นางสาวสุภิญญา ทองคำสุข
60596051400122นางสาวพุทธิดา กิมยงค์
61596051400247นางสาวอรพรรณ ไชยงาม
62596051400114นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฟื่องฟู
63596051400148นางสาวรัชฎาภรณ์ เชื้อพิพัฒน์
64596051400130นางสาวยุวภัทร คอนทอง
65596051400064นายธนาพล ภุมรินทร์
66596051400080นางสาวปฏิมา นิทรัพย์
67596051400031นางสาวฑัญญรัตน์ เพชรทองไทย
68585051400208นายพีรสีห์ พวงดอกไม้
69585051400695นางสาวนาราภัทร เฉียบแหลม
70585051401040นางสาวสุกัญญา ชัยสุวรรณ์
71596051410030นางสาวชยาวีร์ เงินคงพันธ์
72596051400072นางสาวสุภาพร แสนโน
73596051410188นางสาวสาวิตรี อินทพันธ์
74585051400836นางสาวภัทราภรณ์ สุริยวโรภาส
75585051410751นางสาวอรอนงค์ อ่อนนวน
76585051500213นางสาวสลิลทิพย์ วิสุทธิพันธุ์
77585051400091นางสาวณัฐภรณ์ โคทังคะ
78585051400125นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรี
79585051400158นางสาวนฤมล ไชยชนะ
80585051400224นางสาวภัทราภรณ์ เกณฑ์สันเทียะ
81585051400299นางสาวสุพัตรา น้อยผิวนวล
82585051400026นางสาวกัญญาภัทร จากผา
83585051400398นางสาวอาภัสรา สีสอาด
84585051500254นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์สุข
85585051410413นางสาวสายฝน ฤาชัย
86585051400331นางสาวปนัดดา เกิดเรณู
87585051400927นางสาววิชุอร สีโสดา
88585051401008นางสาวสโรชา พินิจปรีชาบัว
89585051400596นางสาวณัฐวรรณ ทองนิ่ม
90585051400497นางสาวจุฑามาศ จิตแม้น
91585051400547นางสาวชาลิสา เลาหะเพียรพันธ์
92585051400422นางสาวกมลมาตุ หมัดสมบูรณ์
93585051400448นายกวิน เจริญผล
94585051400380นางสาวศิรินาถ บุญกวีศิลป์
95575051400290นางพลอยณภัทร เดล แอนเดอร์เซ่น
96585051400463นายการุณ แสงเจริญวัฒนา
97585051400075นางสาวณัฐชา เล็กชอุ่ม
98585051400356นายศักดิ์ดา หิสวาณิชย์
99576051410131นางสาวสุนิษา พิกุลแก้ว
100585051401115นายเอกลักษณ์ วรรณวงษ์
101585051400216นางสาวภัทรานิษฐ์ สืบบุก
102585051400893นางสาวรุ่งทิพย์ เผือกเฟื่อง
103585051400349นางสาวพัชราภรณ์ ฟักแก้ว
104585051500163นางสาววรรณทิพย์ เหลืองลัญจกร
105585051400828นางสาวพุทธทิรา ทองอยู่
106585051500247นางสาวสุพรรษา ธนะสมบูรณ์
107585051400364นางสาวศิรประภา จิตรเชิดชู
108585051400414นายกมลภพ อุดมธนะธีระ
109596051400189นางสาวสิรินันท์ เกตุสะอาด
110585051400950นางสาวศศิพร ธนูกิจพัฒนกุล
111585051410306นางสาวปิยะธิดา สุวรรณเทศ
112575051400357นายพรพุฒิ ทองมี
113585051500429นางสาวเจนจิรา เหมรา
114585051400323นางสาวณัฐณิชา พุกภิญโญ
115585051401081นายอนุพงศ์ เพ็ญรัตน์
116585051400521นางสาวชลชลัส อนูปกิจ
117575051500271นายกิตติภูมิ สำเร็จ
118566051410876นางสาวจิตรลดา อสุนี ณ อยุธยา
119596051410295นางสาวกริษฐา วันชนะ
120585051401024นางสาวสิริณยา สะอาด
121585051400729นางสาวเบญจพร เพียรขุนทด
122585051500411นางสาวจินต์ทิพา จันแดง
123596051400163นางสาววสุนันท์ วอนแม้น
124606051400046นางสาวเกวรี สมนอก
125606051400053นางสาวเกศกนก พลชนา
126606051400087นางสาวจุฑามาศ ดอกพวง
127606051400145นางสาวธัญชนก ทัศมาลา
128606051400186นางสาวเปรมฤดี หลักหาญ
129606051400194นางสาวพรรณภา แจ้งทะเล
130606051400236นางสาวลลิตา ศรีพรม
131606051400269นางสาวสุภาวดี ไชยคง
132606051400277นางสาวอินธิรา วิรุมาส
133606051400335นางสาวณัฐชานันท์ นนทชิต
134606051400384นางสาวศิริวรรณ แก้วผัด
135606051400459นางสาวเจนจิรา นกนคร
136575051410414นางสาววรรณวิษา พิมพ์ตา
137596051410154นางสาววรรณดี รัชตะประกร
138585051401271นางสาวกัญญรัตน์ ทุมมี
139585051401255นางสาวอัจจิมาภรณ์ แหยมแสง
140585051401248นางสาวรัชนู นาคเจือ
141585051400687นางสาวนันทัสพร โกษาจันทร์
142585051410397นายสมชาย ถาเป็ง
143606051400038นางสาวกุลภรณ์ แป้นวงษ์
144606051400103นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โง้ว
145606051400111นางสาวณัชนินทร์ ธนะสาร
146606051400210นายพีรพล ศิลารัตน์
147606051400301นางสาวจันจิรา บุตรหา
148606051400327นางสาวจินดามณี โสพิพันธ์
149606051400574นางสาวสุภัสสร แว่นจันลา
150585051401065นายสุรศักดิ์ อิทธิ