รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������
สาขา ���������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585010200848นางสาวสุพัตรา วงษ์ราช
2585010200970นายวิษณุ เตมีย์
3585010201010นางสาวอโนชา ศรีกลัด
4565010201855นางสาวชลิตา อินทร์ประจักษ์
5585010200921นางสาวบุษยา คำแก้ว
6585010200236นางสาวณัฐพร ไชยชนะ
7585010201119นายภาสวุฒิ อึงสวัสดิ์
8585010200384นางสาวปภัสรา อุดมโชคธำรง
9585010200210นางสาวณัฐนิชา แก้วทรัพย์ศักดิ์
10585010200632นางสาววรรณกานต์ โพธิ์ศรีวังชัย
11585010200798นางสาวสิริรัตน์ รอดเสงี่ยม
12585010201002นางสาวสุมานา สัตย์สุขยิ่ง
13585010200954นางสาววริยา พจน์วิจิตร
14585010200558นางสาวพิสิฎฐา พจนสิทธิ์
15585010201127นางสาวโมทนา เศรษฐ์โสภณกุล
16585010200368นางสาวนิศาชล บุญหล้า
17585010200905นางสาวอุษณีย์กร สกุลฤทธิ์วรรณ
18585010200681นางสาวศรัญญา เทียมคง
19585010200087นายกิตติชัย บุญชื่น
20585010200046นายกฤษณพงศ์ เรืองสินวัฒนา
21585010200517นางสาวปาวีณา กาละพัฒน์
22585010200509นายทัศนัย นวลโพธิ์
23585010200756นายสมเกียรติ จันทร์วศิน
24565010201889นางสาวอรอนงค์ ศรียำ
25565010201871นางสาววรัญญา พ่วงบางโพ
26565010201863นางสาววริษา พินิจการ
27585010200863นางสาวหทัยชนก บุญเมือง
28585010201101นางสาวปัณฑารีย์ อุดมพฤกษา
29585010200038นางสาวกรกนก ทิมรอด
30585010200186นางสาวณัฏฐา ทองผาง
31585010200624นายฤทธิพร เกตุระหงษ์
32585010200228นางสาวณัฐนิชา วงษ์จันทร์
33585010200285นางสาวธัญญริญญ์ วัฒนาหิรัญพงษ์
34585010200335นางสาวน้ำทิพย์ บุญแช่ม
35585010200012นางสาวกมลชนก ชนะภัทรสิริ
36585010200822นางสาวสุนันทา สุดกลับ
37585010200566นางสาวภนิดา กาญจนาภา
38585010200582นางสาวภาวิณี คุ้มตรีทอง
39585010200590นายภูรินทร์ ทองเปลว
40585010200160นางสาวช่อผกา แช่มบัณฑิตย์
41585010201135นายรัตนชาติ สาระคุณ
42585010200459นางสาวกรรณิกา วารีศรี
43575010200633นายวงศกร นาคสังข์
44585010200830นางสาวสุนิษา กามลคร
45585010200426นางสาวขวัญฤทัย จันทรังษี
46585010201036นางสาวอารีย์ พงษ์แฉล้ม
47585010200889นางสาวอริศรา พรมจำปา
48585010201044นายธิษณะ งามกิจเจริญลาภ
49585010200749นายศุภกร ตปนียะโชค
50585010200343นางสาวนิภาพรรณ ขันทอง
51585010200244นางสาวณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่าง
52585010200962นายจักรพงศ์ สกุลวรัฎฐายี
53585010200871นางสาวอภิญญา อุไรโคตร
54585010201077นางสาวนิชฌาภรณ์ จอมสูงเนิน
55585010200442นายทัศไนย กองกรวดกลาง
56585010200145นางสาวจิตรตา บุญโต
57585010201051นายนราเศรษฐ์ อภิวัฒิจุฑานนท์
58575010200849นางสาวสุธาธิณี สาระวงศ์
59585010200400นางสาวปรมาภรณ์ มหาราช
60585010200673นางสาววิลาสินี สายทอง
61585010200608นายมาวิน ทรัพย์ไทรงาม
62585010201093นางสาวปภัสรา สายสิน