รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535051301161นายอภิชน นันทศีล
2535051300676นางสาวทัศนีย์ พุ่มมะระ
3566051311181นางสาวอักษราภัค แซงวงษ์
4556051310101นางสาวรัตติยา มงคลศิริ
5566051310522นางสาวจิรภัทร์ จันวงเดือน
6545051301780นางสาวสุทธสุดา สร้อยธรรมา
7545051301830นางสาวอาริยา สนธิกรณ์
8555051300534นายเทวัญ นวลเกื้อ
9555051300567นางสาวธมลวรรณ พลทุ้ย
10555051301151นางสาวรุจิกาญจน์ เพ็งนารีย์
11555051300575นางสาวธัญลักษณ์ สายวงค์
12555051301573นางสาวศิริพร นฤภัย
13555051301201นางสาวสิริลักษณ์ ไหวไว
14555051301680นางสาวสุปียา ศรีชุติยโสภณ
15555051300526นางสาวทวินันท์ คงมั่น
16555051300153นางสาวชิดชนก วิเศษศักดิ์
17555051301037นางสาวพิชญาณี เสนลิ้น
18555051301672นางสาวอิสราภรณ์ สายกระสุน
19555051301698นายสุพัฒน์ อู่อรุณ
20555051301532นางสาววิไลรัตน์ หยู่เถาว์
21555051300070นางสาวแคทลียา บุญธูป
22555051301516นางสาววิยะดา ชาวงษ์
23555051301540นางสาวศรัญญา ชิณกะธรรม
24555051300666นางสาวปัทมาภรณ์ ศรโชติ
25555051301011นางสาวพรรณพัชรา ชนัฐชัยเจริญ
26556051310564นางสาวสุชิรา เพ็ญเภา
27555051300138นางสาวชนัญชิดา กั้นห้องกลาง
28555051300542นายธนวีร์ ธีระมิตร
29555051300047นางสาวกิตติยา ผุดผ่อง
30555051300963นางสาวปิยะธิดา ประทุมศาลา
31555051300765นางสาวนิสาชล ไตรวุฒิปัญญาวงศ์
32555051300757นางสาวนิโลบล รองทอง
33555051301722นางสาวศศิกร พลดารา
34556051310333นางสาววลีภรณ์ แซ่ตั้ง
35555051300286นางสาวทิพย์สุคนธ์ คงจินดา
36555051300732นางสาวนิตยา คำแดง
37555051300245นางสาวชญานี โท้เป๋า
38555051300716นางสาวนนทพร ศรีจันทรา
39555051301227นางสาวรพีพร มรรคผล
40555051301250นางสาววัชโรทัย ทรัพย์สกุล
41555051301755นายอานนท์ ทองเพ็ง
42555051301839นางสาวสุตรา วิหาระ
43555051300344นางสาวกมลพรรณ อยู่เย็น
44555051300815นางสาวณัฐชนันท์พร โพธิ์ทอง
45555051300849นายทรงภพ พันธุ์สว่าง
46555051300864นางสาวทิพวัลย์ พูลสวัสดิ์
47555051300955นางสาวปวิตรา ไกรอาบ
48555051301300นางสาวมาริสา สรเจริญ
49555051301334นางสาววรรณธนีย์ แซ่จิว
50555051301821นางสาวสิริรัตน์ น้ำทิพย์
51555051300484นางสาวฐิติยาภรณ์ เนื้อนิ่มถาวร
52555051301813นางสาวสิริพร ผันสำลี
53555051301359นางสาววลังคณา หาญเจริญถาวร
54555051301409นางสาวศศิธร แสงเนตร
55555051300989นายพีรสรณ์ ศรีสุวัจรีย์
56555051301847นางสาวสุนิสา แซ่เหมา
57555051301276นางสาวเพ็ญพิชา รอดเฉย
58555051300468นางสาวญาณิศา ณ บางช้าง
59555051300419นายฉัตรชัย ละมาตร
60555051300427นางสาวฉันท์สินี รอดเนียม
61555051301292นางสาวมาริษา อุดมอารยะ
62555051300351นางสาวกมลรัตน์ ไชยรัตนตรัย
63555051301342นางสาววรากาญจน์ ปรีดานนท์
64555051301367นางสาววันวิสา มะโนรัตน์
65555051300435นายชนัชญ์พงศ์ ทองเฟื่อง
66555051301003นางสาวนริศรา อรุณนัฎ
67555051301417นางสาวพัศภัสสรณ์ สิริทองสาคร
68555051301854นางสาวโสรยา คำพันธ์
69555051301771นางสาวศิริพร คำโสภา
70555051301797นางสาวสรญา แซ่อึ้ง
71555051302035นางสาวกวิสรา พิพัฒน์ไพสิฐ
72555051301458นายวชิรวิทย์ ศรีหมอก
73555051301508นางสาววิจิตรา เนื่องวัง
74555051302068นางสาวนันทิชา พ้นพูล
75555051302084นางสาวปนัดดา น้อยประทุม
76555051302134นางสาวผกาทิพย์ โพธิ์ลังกา
77555051302233นางสาวจันทร์จิรา แก้วบำรุง
78555051302126นายปัญญดา แซ่อั้ง
79555051302159นางสาวพรสุภิญญ์ จันทร์สมบูรณ์
80555051301912นางสาวศุภิสรา ปานแก้ว
81555051302027นางสาวศรัณดา ดาราฉาย
82555051302225นางสาวกุลภัสสรณ์ นวกานต์ตระกูล
83555051301953นางสาวสุภารัตน์ ไกรทอง
84555051301938นางสาวสุดา โฆษิตจินดา
85555051301425นายพีรพล คำลือ
86555051302266นายชัยวัฒน์ หาญชเล
87555051302076นางสาวนิศารัตน์ ธาระทรัพย์
88555051301995นางสาวอัชฌา โภคพูล
89555051302092นางสาวปนัสยา ภักตร์เปี่ยม
90555051302100นางสาวปรันฐณี แจ้งคล้าย
91555051302241นางสาวชรินทร์ทิพย์ เสียงอ่อน
92555051302290นางสาวสายบัว พิชัยช่วง
93566051310852นางสาวฐิติมา วงศ์มณี
94566051310035นางสาวอัมไพร ปู่พันธ์
95566051310704นางสาววรรณา ปั้นป๊อก
96566051310613นางสาวปัทมาภรณ์ สมดี
97566051310985นางสาวศศิมาภรณ์ สะตะ
98566051310118นายธนวัฒน์ ไทยสามเสน
99555051302001นางสาวอัญชลิกา เกื้อกูล
100566051310266นางสาวสายฝน จันทร์ศรี
101566051311058นางสาวชัญญานุช มาลัยทอง
102555051301649นางสาวโสมสุภา พึ่งสาย
103566051310993นางสาวสุชานรี บุตรโยจันโท
104546051317347นางสาวอรดา เติมภักดี
105555051301110นางสาวรังสิมา อุดมเศรษฐ
106555051300013นางสาวกนกวรรณ สร้อยทอง
107555051300195นางสาวจุฑามาศ ชูมณี
108556051310929นางสาวสุพัตรา ดาวทอง
109555051300369นางสาวกรรณิกา จิรสถาปนานนท์
110555051301904นายเอนกพล บุ๊สมัน
111555051301805นางสาวสริญญา เขินกลาง
112555051300906นางสาวนัดตญา ดาประโคน
113555051300385นางสาวขวัญสุรีย์ ตั้งสิริจิตดำรง
114555051302191นางสาวกัลยรักษ์ เขียวสอาด
115555051301920นางสาวศุราลักษณ์ ศรีมาปัน
116555051302258นางสาวชวิภา อนุสรณ์ชัย
117566051300374นางสาวอรอนงค์ แสงอรุณ
118566051310746นางสาวสมฤทัย วุฒินันท์สันติกุล
119566051310662นางสาวแพรวภัทร์ชา แสงศรี
120566051310811นางสาวกีรติ คชวงศ์
121566051310886นางสาวทิพยวรรณ ชูกรณ์
122555051302308นางสาวนันทพร ชัยฤกษ์
123566051311041นางสาวอนงค์วดี สุวรรณศรี
124566051300507นางสาวนิตยา ใจเที่ยง
125566051311017นางสาวสุพัตรา บุญสัม
126576051300027นางสาวกนกวรรณ สิทธิโชค
127576051300043นางสาวณัฐริกา สัมพันธ์เจริญกุล
128576051300092นางสาวนันท์นภัส ปุ่มเพ็ชร
129576051300142นางสาววิลาวรรณ ดุษฎีวนิช
130576051310034นางสาวจันทจร อุปพงษ์
131576051310083นายชญานิน พันธุ์วงษ์
132576051310075นางสาวจิราภรณ์ ธีระมงคลชัย
133576051310182นางสาวนวนิตย์ เกลื่อนกลาด
134576051310513นางสาวปิยนุช เทียนโฉม
135576051310679นายสงกรานต์ พันธ์ผล
136576051300191นางสาวสิรินาฐ โชติมงคล
137576051300118นางสาวปาริชาต นางาม
138576051310166นางสาวนรีรัตน์ บุญมี
139576051310687นางสาวสุชัญญา ตั้งฐิติพงศ์
140576051310240นางสาวปฐมพร รอดศิริ
141576051310190นางสาวนัฐกานต์ ประนามะโส
142576051300167นางสาวศิรินทรา เปรมปรี
143576051310547นางสาวพิลาพร กลุ่มกลาง
144576051310661นางสาวสกุลรัตน์ กล่ำเชย
145576051300217นางสาวสุภัสสร ภูจัตตุ
146576051310018นางสาวลลิตา ใจพันธ์
147576051300266นายณรงค์ฤทธิ์ ช่วยแก้ว
148576051300423นางสาวสุพรรณณี ขาวนาค
149576051310760นางสาวสุชาดา แซ่ลี้
150576051300100นางสาวน้ำทิพย์ ซีจันทรา
151576051310737นางสาวอรพรรณ จีนเพ็ชร
152576051300068นางสาวธิวาพร ไผ่เขียว
153576051310927นายปิยะพงษ์ รักษาถ้อย
154576051310430นางสาวชฎาพร บรรพบุรุษ
155576051300183นายสิรภพ ปริปุรณะ
156576051310521นางสาวพรรณพร นักธรรม
157576051300209นางสาวสุชาวดี วิละพันธ์
158576051310638นางสาววริศรา ฉันทวรคุณ
159576051310208นางสาวนาตาชา สะเล็ม
160576051310315นางสาวอัจฉรา มิ่งงามทรัพย์
161576051300324นายยงยุทธ เชาวน์ดี
162576051300449นางสาวพิมลนาฏ แดงสะอาด
163576051310372นางสาวหทัยชนก วันเจริญ
164576051310422นางสาวสุนันธร โพธิ์อ่อน
165576051310802นางสาวมะลิวัลย์ พงษ์ษา
166576051300134นางสาวมณีรุ้ง อุดม
167576051310299นางสาวเจนจิรา นาคสมพันธ์
168576051300431นางสาวอติญา ภาณุประยูร
169576051300332นางสาวภัทรพร สุนทรชัยกิจ
170576051300290นางสาวสุธาวี ทับบุญมี
171576051310877นางสาวอารีญา อุดมลาภ
172576051310356นางสาวศศิธร แก้วโนนเฮ้า
173576051310323นางสาวแสงมณีรัตน์ อนุศรี
174576051310265นางสาวชินีนาถ บริพันธุ์
175576051300241นายวิษณุ กรกมลสรไกร
176576051310307นายสุรินทร์ เมฆศรี
177576051310448นางสาวนวลรัตน์ ยาน้ำทอง
178566051311207นางสาววลักษ์กมล ธงสันเทียะ