รายชื่อผู้ที่������������������������������

คณะ ���������������������������������������������
สาขา ������������������������
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585051301646นางสาวธชาชม สุพรรณ์
2585051301877นางสาวอภิญญา แซ่ลิ้ม
3586051310223นางสาวนาฏยา แม้นบุตร
4585051310258นางสาวพัชรา มุ่งงาม
5585051301844นางสาวพิมพ์ประภา ตันธานนท์
6585051300333นางสาวกฤติกา ตาดทอง
7596051310586นางสาวสุพัตรา จรจรัล
8585051301430นางสาวสิราวรรณ ธรรมเสนา
9585051301083นางสาววลิตา ทองมี
10585051301422นางสาวสริญญา เบญจบุตรา
11585051301471นายสุภชัย ชมภูสาร
12585051301497นางสาวภูษณิศา พันธไชย
13585051300911นางสาวเพชรรัตน์ รักษาทรัพย์
14585051301364นางสาวศิรินันท์ กลิ่นขจร
15585051300523นางสาวธิติยา เลาะลาเมาะ
16585051300127นางสาวจุฑามาส ศรีเฟื่องฟุ้ง
17585051310365นางสาวอุไรวรรณ ศรีพา
18585051300978นางสาวรตนพร สมสมัย
19585051301141นางสาวศุภนิดา กุลวาทะศิลป์วงศ์
20585051300812นางสาวพิชญาภา บันนารถ
21585051301208นางสาวสุดาพรรณ เข็มทอง
22585051301356นางสาวศศิธร มุ่งเฝ้ากลาง
23585051301315นางสาววรัญญา ชูเนตร
24585051301539นางสาวอังคณา ดิษฐขำ
25596051310826นางสาวปวีณา แสนศิลป์
26596051310917นางสาวจริยา สำราญกิจเจริญ
27596051310883นางสาวอริศรา คงเจริญ
28585051301463นางสาวสุพรรษา ต้นกัลยา
29585051300432นายจิระวัฒน์ ภาษีผล
30596051300264นายชาครีย์ สกุลพิมลรัตน์
31596051300207นางสาวกฤษณา รักขาว
32596051300777นางสาวสุดารัตน์ กองเงิน
33596051300736นายสรวิศ ช่วงยรรยง
34596051300819นางสาวอรณิชา อังคะสิทธิศิริ
35585051301224นางสาวสุรีพร ปัญญายืน
36596051300173นางสาวกชกร หอยสังข์
37596051310255นางสาวนัฐญา บุญยืน
38596051300330นางสาวพณิดา อนันตกาลต์
39596051310156นางสาวนันทวรรณ ไวว่อง
40596051310206นางสาวรัชวรรณ พูลสวัสดิ์
41585051301174นางสาวสุกัญญา ชันพรมมา
42585051301117นางสาวเวนิส ลังประเสริฐ
43596051310693นางสาวอาทิตยา สงเคราะห์ธรรม
44596051300066นายดุสิต วัฒนประภากร
45596051310578นางสาวสุนิสา อ่วมคุ้ม
46596051310628นางสาวสุวรรณา โสผล
47596051310149นางสาวนรีรัตน์ ฉบับตรง
48596051310172นางสาวแพรวพรรณ พงษ์เรื่อง
49585051300655นางสาวผกามาศ มหาราชเสนา
50585051301307นางสาววศินนุช โซร์ยานี
51585051300861นายพงศ์กรณ์ แสงทอง
52596051310065นางสาวกิรณา โชคชัยธนากุล
53596051310024นางสาวกนกวรรณ ทรัพยาสาร
54596051300645นางสาวอวัสดา เสมโซ๊ะ
55596051300603นางสาวสุทธิดา เงินเจริญ
56585051300168นางสาวชิดชนก เดชทองพงษ์
57585051300234นางสาวณัฐชา ปรางค์รัตน์
58585051301281นางสาวอาริยา สิริพงศ์เลิศ
59585051301851นางสาวศิมิลัน อรบุตร
60585051300184นายญาณวัฒน์ อินทะไชย
61585051301018นางสาวยุวธิดา พึงพิมาย
62586051310447นางสาวนงลักษณ์ บุญเจริญ
63585051301455นางสาวสุนิศา เอกสิทธิมงคล
64585051300507นายฐปกรณ์ กุลนรัตน์
65585051301638นางสาวทิพาภัส แสงแก้ว
66585051310241นางสาวพรรณพัชร สวัสดินันทน์
67585051301570นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์
68585051300481นายชัยเมธ ชาติภูติเถกิง
69586051300869นางสาวเนตรชนก พุทธรักษา
70575051310226นางสาวธัญพร แซ่ฮั่น
71575051310242นางสาวกรกช ศรีประดิษฐ
72575051310440นางสาววิจิตรา งามดี
73575051301316นางสาวกมลชนก วงค์อุดมอารี
74576051310604นางสาวรุ่งนภา แสงทอง
75575051300128นางสาวจริญญา เพ็งผ่าน
76575051310010นางสาวสุภาพร พวงเพชร
77575051300714นางสาวเนติมา บุญประกอบ
78585051301232นางสาวโสรยา ชนะบุญ
79585051300788นางสาวมินัญชลา พุ่มมาลี
80585051301760นางสาววัลลี วุ่นวงศ์
81565051301002นางสาวพัชรี ผ้าผิวดี
82565051301739นางสาวอรวรรณ บุญลับ
83565051301234นางสาววชิราภรณ์ บุญเยือง
84585051301810นางสาวธนยา หทัยสมิทธ์
85585051301869นายหรรษธร ฉายอรุณ
86585051301802นางสาวฑิตยา วริษฐาธิคม
87585051300226นางสาวณัฐชยา กลบกลิ่น
88585051301893นางสาวอโรชา ไชยลังกา
89585051300044นางสาวกนกวรรณ เกขุนทด
90585051300010นางสาวกชวรรณ เลิศเกษรพัฒนกุล
91585051300929นางสาวเพ็ญพิชชา แซ่อ๋อง
92585051301133นางสาวศิริรัตน์ โชติถาวรกุล
93585051300358นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ์
94586051310025นางสาวกมลชนก ทองพาศน์
95585051300317นางสาวกนกพร มะโนเบ้า
96585051300606นางสาวปวันรัตน์ มิตรสระน้อย
97585051301612นางสาวดาราวรรณ แจ่มคล้าย
98585051301604นางสาวดาราวดี ศรีเมือง
99585051301273นางสาวอัจจิมา รอดภัย
100585051300689นางสาวพรทิพย์ รินรุด
101575051301985นางสาวนุชจรินทร์ นามโคตร
102585051300648นางสาวปิยาภรณ์ เปียประเสริฐ
103585051301547นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์
104575051300722นางสาวบุญธิตา ศิริจินดาพันธ์
105596051300793นางสาวสุวิมล รวงผึ้ง
106596051310016นางสาวกนกวรรณ เกษสาคร
107596051300124นางสาวพลอยน้ำผึ้ง บดีการ
108596051310594นางสาวสุภาพร บุญประภาร
109575051310028นางสาวกนกพร พรประสิทธิ์
110575051300672นางสาวน้ำทิพย์ พัตรภักดิ์
111575051301001นางสาวจิราภา เรืองเนาวรัตน์
112585051310332นางสาวสุพัตรา อินทนู
113585051301885นายอรรนพ เตชะจงเจริญ
114585051301554นายอิทธิการ ตั้งวัฒนดิลกกุล
115585051301414นายสงกรานต์ จิวเหยียน
116585051300515นางสาวธันย์ชนก แซ่อึ้ง
117585051300630นางสาวปิยนุช แสนจักร์
118585051300663นายพงศ์อรัญ เชี่ยวสมุทร
119585051300853นายปรินทร สำราญถิ่น
120585051300986นางสาวลลิตตา ครุธบิน
121585051300994นางสาวลักษณารีย์ วิเศษศรี
122585051301703นายวรัตถ์ พิบูลอุดมพรกุล
123585051301745นายธนวัฒน์ สวาทะสุข
124606051310021นางสาวกาญจนา ศรีบัวรัตน์
125606051300261นางสาวนันทนา ลัคนาวัฒน์
126606051300196เธ™เธฒเธขธัชตะวัน ธนินท์วานิชกุล
127606051300170นายณัฐพล อ้นวงษา
128606051300048นางสาวเจนจิรา อินทร์ธิแสง
129606051300014นางสาวกรกนก สำราญพงษ์
130606051300519นางสาวพูนทวี บุญธานี
131606051300592นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห์
132606051300683นางสาวเสาวลักษณ์ ปานเดย์
133606051300642นายนฤเดช ตั้งจิตต์ธรรม
134606051300626นางสาวสุภาพร แซ่หลี
135606051310187นางสาวสุดารัตน์ ไขกล
136606051310179นางสาวศุภลักษณ์ มีชาติ
137606051310138นางสาวปติญา ลุกโม
138606051310088นางสาวชลธิชา วรรณมาศ
139606051310062นางสาวสุภาพร ใยคง
140606051300063นางสาวฐาปนี มนขุนทด
141606051300097นางสาวธิดาภรณ์ พันธ์แก้ว
142606051300535นางสาววณิดา แสงไวย์
143606051300543นายวัชรพล สาสนียธรรม
144606051300709นางสาวภัทรวีร์ หลิวชาญพิมพ์
145585051300499นางสาวชุติมา จันทร์มงคลทิพ
146585051300721นางสาวภัทรลภา คุ้มเรือน
147585051300754นายภาณุพงศ์ อินธิ
148585051301299นายอำนาจ แก้วยก
149585051301349นายวีรภัทร จันทร์รัสมี
150585051301828นางสาวธนันชา ชัยชนะ